Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Pirmā lekcija
1992. gada 7. septembris
      • Latvijas Baznīcas vēstures priekšmets
        1992. gada 7. septembris
      • Latvijas Baznīcas vēstures nosaukums
        1992. gada 7. septembris
      • Latvijas Baznīcas vēstures avoti
        1992. gada 7. septembris
      • Kristianizācijas sākumi Latvijā
      • Kristianizācijas sākumi IX, X gadsimtā
Otrā lekcija
1992. gada 14. septembris
      • Latvijas ģeogrāfija XII, XIII gadsimtā
      • Atskats uz Latvijas kristianizācijas sākumiem
            • Pareizticīgo misija
            • Rietumu misija
            • Latviešu Jurģis un Jersikas Evaņģēlijs
      • Katoļu baznīcas misijas sākumi XII gadsimtā
      • Bīskaps Meinhards
      • Bīskaps Bertolds
      • Bīskaps Alberts un viņa laikmets
Trešā lekcija
1992. gada 21. septembris
      • Atskats par bīskapu Bertoldu
      • Bīskaps Alberts
      • Bīskapa Alberta darbošanās mērķi
      • Kristianizācijas pasākumu apdraudējumi
      • Zobenbrāļu ordeņa dibināšana
      • Rīgas un ordeņa dibināšanas nozīme
      • Bīskapa Alberta attiecības ar kaimiņiem
      • Attiecības ar Vācijas ķēniņu, Brēmenes archibīskapu un pāvestu
Ceturtā lekcija
      • Kopsavilkums par bīskapa Alberta laikmetu
            • Bīskapa Alberta mērķi un to panākumi
            • Kristianizācijas tālākie notikumi
      • Sēlija
      • Tālavas novads
      • Kursa
      • Zemgale
      • Kristianizācijas centienu bilance
      • Reliģiskā sinkrētisma laikmets
      • Kristīgas pārliecības darbinieki
      • Teitoņu ordeņa sakāve
            • Robeža starp Rietumiem un Austrumiem
            • Rīgas archibīskapija
      • Visu karš pret visiem
      • Pakļauto tautu anonimitātes laikmets
      • Draudzes, patroni un svēto kults
      • Klosteri / Skolu un izglītības lietas
      • Latviešu tautas attieksme pret katoļu baznīcu
      • Ķēniņš Kaups
Piektā lekcija
      • Atskats uz iepriekšējo lekciju
      • Reformācija
      • Mārtiņš Luters
      • Livonija un tās kaimiņi Reformācijas laikmetā
            • Livonijas vēsturiskā situācija
            • Austrumu kaimiņi
            • Lietuva un Polija / Izmaiņas citās kaimiņvalstīs
      • Reformācija Latvijā
Sestā lekcija
      • Reformācijas notikumi Latvijā
      • Mūsu zemei liktenīgie gadskaitļi
      • Reformācijas sākumi Rīgā
      • Reformācijas laikmeta nozīme Latvijas vēsturē
            • Latvijas Baznīcas vēsture Reformācijas laikā
            • Pirmā latviešu draudze
            • Konsistorijas sākumi
            • Krievijas uzbrukums un Livonijas sabrukšana
      • Rakstniecības izveidošanās Latvijā
            • Rīga Livonijas sabrukuma laikā
Septītā lekcija
      • Reformācijas un pretreformācijas laiks Vidzemē
      • Pirmie latviešu draudzes mācītāji un pirmā Dziesmu grāmata
      • Latviešu valodas rakstības sākumi
      • Rīgas neatkarības periods
      • Poļu laiki Vidzemē
      • Rekatolizācijas darba rezultāti
      • Latgales pārpoļošana un pilnīga katolizēšana
Astotā lekcija
      • Kurzemes evaņģēliskās Baznīcas izveidošanās
Devītā lekcija
      • Kurzemes hercogistes laikmets
      • Zviedru laiki Vidzemē
Desmitā lekcija
      • Vidzemes vēsture XVII gadusimtā
      • Ziemeļu karš
Vienpadsmitā lekcija
      • Krievu–Zviedru karš
      • Aleksandra I laiks
Divpadsmitā lekcija
      • Latgale zem poļu varas
      • Brāļu draudze
      • Brāļu draudzes vēsture Latvijā
Trīspadsmitā lekcija
      • Brāļu draudze II
Četrpadsmitā lekcija
      • Krievu laiki
      • Katoļu Baznīca Kurzemē un katoļu Baznīca Latgalē
Piecpadsmitā lekcija
      • Latvijas Baznīca XIX gs
Sešpadsmitā lekcija
      • Pravoslāvijas agresija, latviešu pārvilšana pravoslāvībā I
      • Pravoslāvības agresija un pārvilšana pravoslāvībā
      • Iepriekšējās saskares ar pravoslāvību
Septiņpadsmitā lekcija
      • Pravoslāvijas agresija, latviešu pārvilšana pravoslāvībā II
Astoņpadsmitā lekcija
      • Latviešu tautas garīgās augšupejas ceļš XIX gadsimtā
Deviņpadsmitā lekcija
      • Latviešu tautas atmoda laiks XIX gadsimtā II
Divdesmitā lekcija
      • XIX – XX gadsimtu mija
            • 1905.gada revolūcija
Divdesmit pirmā lekcija
      • Latvija 1914. –1920. gados
Divdesmit otrā lekcija
      • Latviešu tauta bēgļu gaitās
Divdesmit trešā lekcija
      • 1917. gada revolūcija un tās iespaids uz Latviju. Latvijas ev-lut. Baznīcas pagaidu konsistorijas nodibināšana
Divdesmit ceturtā lekcija
      • Brīvības cīņu laikmets - Latvija 1917. - 1920. g.
Divdesmit piektā lekcija
      • Katoļu Baznīca Krievijas impērijas laikā
      • Lielnieku varas laiks Latvijā. 1917.gada 7. novembris – 1918.gada 20. janvāris.
Divdesmit sestā lekcija
      • Latvijas ev. lut. Baznīcas izveidošanās

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »