Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Aktualitātes | Kas ir R.Feldmanis | Grāmatas | Feldmaņa fonds | Ziedojumi | Saites

Grāmatas var iegādāties:

- Profesora Roberta Feldmaņa fondā (tālr. 26268896, e-pasts: feldmanafonds@gmail.com.)

- Luterisma mantojuma fondā (tālr. 28602164, e-pasts: fonds@lmf.lv)

- grāmatu vairumtirdzniecības bāzē ”Latvijas grāmata” (Elijas iela 17, Rīga, tālr. 67223294)

- grāmatveikalos

o   „Valters un Rapa”, Aspazijas bulv. 24, Rīga

o    "IHTIS" – Mazā Pils iela 4, Rīga,

o    "AMNIS" – Lāčplēša iela 37, Rīga

o     u.c.


 Dienišķā svētdzīve
Johans Gerhards

Johans Gerhards (1582 – 1637) ir izcilākais un ietekmīgākais 17.gs. vācu luterāņu teologs. Viņš kalpoja laikā, kad Baznīcai vienlaikus vajadzēja gan attīstīt luterisko teoloģiju, gan uzturēt savas draudzes kara, epidēmiju un bada apstākļos. Darbā Dienišķā svētdzīve autors meditāciju, dziļi personisku pārdomu, veidā veldzēja nemiera un ciešanu novārdzinātās cilvēku dvēseles.

Darbs joprojām ir vērtīgs un aktuāls. J. Gerharda rakstītais atgādina, izceļ un no jauna mūs pievērš Reformācijas galvenajai vēstij – Kristus žēlastībai – viegli uztveramā un spēcinošā veidā.

Grāmata būs noderīga Dieva meklētājiem, draudžu locekļiem un mācītājiem. 

7 EUR 
  
Kristus-mūsu miers
Edgars Rumba

Daudz no E.Rumbas rakstītā, šķiet tapis šodien, jo mācītājs vēsta par pamatproblēmām, kas cilvēkiem bija, ir un būs svarīgas vienmēr. Pirmkārt, tas ir pats cilvēks savā tiešamībā, ar aso vajadzību atbrīvoties no viņa sāpīgākās problēmas - grēka - tā mokošajā daudzveidībā. Otrkārt, tas ir Dievs kā Glābējs un cilvēkam būtisko jautājumu atrisinājums.
Dr.theol. Guntis Kalme
7 EUR
 

Jaunās Derības personas
Roberts Feldmanis, Kaspars Bankovskis

Roberts Feldmanis daudzus gadu desmitus tika vērojis un mīlējis Kungu Jēzu kā mācītājs, kā baznīcas vēsturnieks un kā pārliecināts, uzticams māceklis. Šajā grāmatā ir apkopoti viņa stāsti par to, kā Kungs ir darbojies savu laikabiedru dzīvē. Par Jaunās Derības personām viņš stāsta kā pazinējs, kā viens no viņu vidus, kā tāds, kas ir skatījis ar savām acīm un dzirdējis savām ausīm. Viņa stāsti palīdzēs arī mums vērot, iepazīt un iemīlēt.
Arhibīskaps Jānis Vanags


Mācītāja R. Feldmaņa izteiksmīgā latviešu valoda, lielais informācijas daudzums un viegli uztveramais teksts padarīs šo grāmatu par draudžu locekļu, mācītāju, skolotāju, vēsturnieku, bērnu un katra Dieva meklētāja draugu.
 10 EUR
 Par sevi un sev. Autobiogrāfija un dzeja.
Roberts Feldmanis

R. Feldmaņa autobiogrāfiju ir viegli lasīt un tā ir vērtīga, jo atklāj ne tikai viņa dzīves gājumu, bet vienlaikus ietver arī viņa skatījumu un vērtējumu par notikumiem un cilvēkiem, ar kuriem viņš sastapās. Viņa mūža gadi (1910. – 2002. g.) aptver gandrīz visu mūsu Baznīcas veidošanās un pastāvēšanas laiku, tāpēc ir saistoši ar R.Feldmaņa acīm redzēt mūsu baznīcas dzīvi pagājušajā gadsimtā.

Kā papildus vērtība pie autobiogrāfijas ir plašie fotogrāfiju bloki ar parakstiem, kas aptver māc. Feldmaņa dzīvi. Autobiogrāfijas beigās ir ievietotas skaidrojošās atsauces par tajā minētajiem cilvēkiem un notikumiem, kas sniedz plašāku ieskatu rakstītajā.

Mācītāja dzejoļu izlase, kas ietver vairāk kā trīsdesmit dzejoļus, raisa mūsos ne tikai interesi par līdz šim nezināmo R. Feldmaņa talantu. Mūsu baznīcai nav daudz kristīgu dzejnieku, vēl jo mazāk ir garīdznieki, kas rakstītu dzeju, tādēļ šie mācītāja dzejoļi var kalpot kā iedrošinājums un piemērs – kā apliecināt savu ticību un slavēt Trīsvienīgo Dievu.


14 EUR 
 
VĒSTULES ROMIEŠIEM SKAIDROJUMS. 24 TĒZES.
Andreass Knopkens

Pirmais evaņģēliskais mācītājs Rīgā un Livonijā Andreass Knopkens (1468-1539) mums pagaidām vēl ir maz pazīstams vārds, bet ar viņu varam pamatoti lepoties. Andreasa Knopkena darbi bija nozīmīgs Rīgas devums Eiropai. Knopkena "Vēstules romiešiem skaidrojums" un "24 tēzes" disputam, kas 1522. gada 12. jūnijā notika Sv. Pētera baznīcā, ievadīja lielo pārmaiņu laiku Rīgā un Livonijā - reformāciju. No Andreasa Knopkena darbiem Rīgas garīdznieki, rātskungi un pilsoņi iepazinās ar Dr. Mārtiņa Lutera idejām, kas tikko bija izskanējušas Vācijā, un ātri tām atsaucās. Tā Rīga kļuva par pirmo galvaspilsētu Eiropā, kas oficiāli pieņēma reformāciju. 1524. gadā ar Lutera kolēģu Filipa Melanhtona un Johana Būgenhāgena ieteikumu Andreasa Knopkena komentāru iespieda Vitenbergā, un tas piedzīvoja vairākus izdevumus. Beidzot šie Latvijai nozīmīgie darbi ir lasāmi arī latviešu valodā. Novēlu, lai sastapšanās ar tiem ikvienu rosinātu domāt par savu ceļu pie Dieva un par ideālu, kurā mūsu kultūras saknes ir smēlušas iedvesmu, dzīvības un varonības sparu.
Arhibīskaps Jānis Vanags

2017. gada "Zelta ābeles" konkursā grāmatai kategorijā "Zinātniskā literatūra" piešķirts apbalvojums - zelta ābols.
12 EUR
cietos
vākos10 EUR
mīkstos
vākos
 Ar Kristu

Grāmatā apkopoti no 1998. līdz 2001.gadam teiktie sprediķi, t.i., pēdējie R. Feldmaņa sprediķi. Nosaukums “Ar Kristu” precīzi raksturo ne tikai šo sprediķu galveno pasludināto Personu, bet arī visu Roberta Feldmaņa dzīvi, kas ir pagājusi ar Kristu, sākot no agras bērnības un nešķirami turpinoties līdz nāvei. Lasot sprediķus, acu priekšā atklājas draudzes gans, kurš gana draudzi ar Dieva vārdu, sludinot tai mīlestības un patiesības vēsti, kas atklājas Dieva Dēla kalpošanā. Šajā ziņā sprediķi, var teikt, ir vienādi un atkārtojas, jo tie atklāj un atgādina vienu un to pašu – nemainīgo evaņģēliju. Lasītājam atliek tikai konstatēt un piedzīvot, kā pārveidojas/ atjaunojas viņa domas, sirds un beidzot arī visa dzīve, ja tajā caur R.Feldmaņa personīgu pasludinājumu katram ienāk Kristus.
  
 6,50 EUR
 VECĀS DERĪBAS PRAVIEŠI 
Roberts Feldmanis un Laila Čakare

Grāmatas pamatā ir ievērojamā luterāņu mācītāja Roberta Feldmaņa sprediķu sērija par Vecās Derības lielajiem praviešiem. Lutera Akadēmijas pasniedzēja, doktora grāda pretendente Laila Čakare papildina grāmatu ar tā saukto mazo praviešu apskatu. Šis ir pirmais latviešu autoru oriģināltekstu izdevums, kurā kompakti un koncentrēti aplūkoti Vecās Derības rakstošie pravieši.
Gan sprediķi, gan komentāri ir lasītājiem viegli saprotamā, aizraujošā valodā. Grāmata papildināta ar unikālu Vecās Derības Israēlas un Jūdas valstu valdnieku hronoloģisko tabulu un kartēm, kas sniedz papildus informāciju par praviešu darbības laika ģeopolitisko situāciju. Grāmata ir gan vērtīgs izziņas, gan garīgās celsmes avots."

E-GRĀMATA:
6,00 EUR


DOMUGRAUDI 
Mārtiņš Luters

Grāmatas tulkotājs ir mācītājs Edgars Rumba. Grāmata  ir  atkārtots un papildināts 1936. gada apgāda “Zelta ābele” izdevums. Domugraudi ir M.Lutera ticības atziņu izlase. Lasot precīzās, kodolīgās, skaidrās un vienkāršos vārdos izteiktās domas, nevar sacīt pierasto - "cita par citu labāka". Katra ir lieliska - stiprinot, uzmundrinot, padziļinot vai paplašinot ticības skatu.

Izdevējs: PRFF


  5,00  EUR
  

KOPĀ ARKRISTUS. Otrais sprediķu krājums

Roberts Feldmanis

Mācītājs Roberts Feldmanis (1910-2002) ir viens no ievērojamākiem 20. gs. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītājiem, kura kalpošana būtiski ietekmējusi Baznīcu Latvijā un ārpus tās robežām.

LELB virsmācītājs, draudžu dibinātājs un atjaunotājs, izcils liturgs, saistošs sprediķotājs, uzticams dvēseļkopis, dziesmu tulkotājs un atdzejotājs, misionārs, jaunas mācītāju paaudzes audzinātājs, garīgais tēvs un padomdevējs daudziem mācītājiem, teoloģijas doktors un Baznīcas vēstures profesors.

Šie un vēl daudzi citi "tituli" mums ļauj tikai daļēji aptvert mācītāja Roberta Feldmaņa personību un viņa kalpošanas lielo un nozīmīgo lomu Baznīcā un tautā.

Grāmata ir papildināta ar krāsainām fotogrāfijām

Izdevējs: PRFF
6,50 EUR
 

DZĪVĪBAS AVOTI
Dr. theol. Roberts Feldmanis

Krājums apkopo daļu no R.Feldmaņa teoloģiskā mantojuma, atklājot viņa ieskatus Baznīca svarīgos jautājumos.

Grāmatā iekļauti šādi darbi:

-  „Jēzus pašapziņa un Pāvila kristoloģija” (ko Kristus saka par sevi, ko Pāvils saka par Kristu),

- „Svētās Kristības sakraments” (par Kristību),

- „Dieva žēlastības brīnums” (par sakramentiem),

- „Luteriskais askētisms” (par ticības īstenošanu dzīvē),

- „Tauta Baznīcas priekšā” (baznīca attiecībās ar tautu, pildot savu uzdevumu),

- „Konkordāts starp Svēto Krēslu un Latvijas valdību 1922. gada 30. maijā” (par attiecībām ar citām kristīgām konfesijām)

- „Dieva tēls Bhagavadgītā” (par attiecībām ar citām reliģijām).


Grāmata ir papildināta ar krāsainām fotogrāfijām

 Izdevējs: PRFF


‌E-GRĀMATA:


6,50 EUR
 
 

ES ŠODIEN MĀJĀS NEBŪŠU
Dr. theol. Edgars Rumba

Edgars Rumba (1904 – 1943) 1930. gados bija viens no ievērojamākiem teologiem Latvijā, mācītājs, skolotājs, Teoloģijas fakultātes profesors un kultūras darbinieks. Gājis bojā nometnē Sibīrijā.

Grāmata īpaši domāta dzejas cienītājiem, jo ir viens no nedaudziem latviešu autoru kristīgās dzejas krājumiem.

Izdevējs: PRFF
5,00 EUR

 

PĒDAS, Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi
Dr. theol. Guntis Kalme

Šī grāmata turpina G.Kalmes iepriekšējās grāmatas “Durvis uz mājām. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi” tēmu – mūsu tautas identitāte 20. gadsimta vēstures griežos.

Mācītāja Gunta Kalmes jaunajā grāmatā “Pēdas. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi” īpaša uzmanība pievērsta Latvijai šodienas globalizētās pasaules apstākļos. Par latviešu tautas vēsturi bieži runā kā par grūtību, ciešanu un apspiestības vēsturi. Šī grāmata, galvenokārt, ir par latviešu izturētspēju, pretestības un gara spēku un to avotiem Dievā

Izdevējs: PRFF
mīkstos vākos
8,50 EUR

cietos vākos
11,50
EUR

 

"CREDO": APUSTUĻU TICĪBAS APLIECĪBAS SKAIDROJUMS
Dr. theol. Roberts Feldmanis

„Credo: apustuļu ticības apliecības skaidrojums" skaidro senbaznīcas ticības atziņu kopsavilkumu – Apustuļu ticības apliecību.

Tas ir 1975. gada priekšlasījumu cikls, kas garīgi stiprināja draudzi grūtajos komunistu režīma gados.

„Mācītājs pamatojas uz Bībeles garīgajām pamatpatiesībām, tāpēc grāmata ir ļoti noderīga šodienas garīgā apmulsuma un dezorientācijas apstākļos ne tikai kristiešiem, bet visiem patiesa garīguma meklētājiem. Šai nolūkā grāmatas teksts ir papildināts ar vairākiem priekšvārdiem un daudzām atsaucēm.”

Mācītājs, Dr. theol. G. Kalme
Izdevējs: PRFF


E-GRĀMATA:5,00 EUR
 
 
 

VIENĪGI KRISTUS
Dr. theol. Roberts Feldmanis

Arhibīskaps J. Vanags atceroties R. Feldmaņa sprediķus raksta:

"tajos bija gan Rakstu skaidrojums, gan mācība, gan pamudinājums uz kristīgu dzīvi ikdienā. Tomēr galvenais Roberta Feldmaņa sprediķos bija kas cits – Kristus persona. Viņš prata stāstīt par Jēzu tā, ka mūsu Kungs dzīvs nostājās draudzes vidū – pārsteidzošs, goda un pateicības cienīgs. Savos sprediķos profesors palīdzēja iemīlēt Kristu. [..]

Šo grāmatu būs saistoši lasīt arī tīri vēsturiskas intereses dēļ, jo tā apkopo vārdus un domas, kas dziļā padomju laikā iekustināja garīgo atmodu un mazo Mežaparka baznīcu padarīja par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas dievnamiem".

 Izdevējs: PRFF


‌E-GRĀMATAS:


5,00 EUR  
 

LATVIJAS BAZNĪCAS VĒSTURE 2. izdevums
Dr. theol. Roberts Feldmanis

Grāmatas pamatā ir profesora Dr. theol. Roberta Feldmaņa lekciju kurss “Latvijas baznīcas vēsturē”, kuru viņš  lasīja atjaunotajā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē 1992./1993. akadēmiskajā gadā.

Šis darbs apkopo un iemieso profesora mīlestību pret Latvijas Baznīcu. Tā ir viņa akadēmiskās kalpošanas kvintesence un mūža opus magnum. Grāmatas lappusēs varam sadzirdēt Roberta Feldmaņa balsi, kas turpina mūs mācīt un vadīt cauri Latvijas Baznīcas vēsturei. Kā Baznīcas vēsturnieks un mācītājs vienlaikus viņš centās saredzēt Baznīcas ceļu Latvijas un latviešu vēsturē. Baznīcas vēsture viņam bija Evaņģēlija vēsture, kas atklājas latviešu vēsturē.

Izdevējs: LMF8,00 EUR

 

EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA UN DIEVKALPOJUMS
Dr. theol. Roberts Feldmanis

„Dievkalpojuma vienkāršā un, kā Feldmanis allaž uzsvēra, nopietnā forma skaidri parāda, ka īsts dievkalpojums nav atkarīgs ne no kādiem uzturošiem aģitācijas līdzekļiem – tādas lietas tikai apgrūtina vai pat pilnīgi apslāpē reālo saskarsmi ar Dievu Viņa vārda uzklausīšanā un sarunā ar Viņu.

Vajāšanu laika pieredzes liecība var kalpot arī kā garīga palīdzība tām draudzēm, draudžu locekļiem un vadītājiem, kurus mūsdienās nomāc Baznīcas sekularizācija, ko viņi paši bieži vien pat neapjauš.

Kas rūpīgi lasa un pārdomā šos tekstus, tas noteikti iepazīs ticību stiprinošo Gara spēku, ko sniedz sadraudzība Dieva vārdā un sakramentā. Dievkalpojuma noslēgums ir svētība. Lai svētība plūst arī no šīs tik nozīmīgās un celsmīgās grāmatiņas, nesot ticības augļus mūsu draudzēs!”

Reinhards Slenczka, prof. Dr. theol. habil., D. D.,
Rīgas Lutera Akadēmijas rektors (1997–2005)

Izdevējs: LMF
4,00 EUR

 

MISIONĀRS ROBERTS FELDMANIS  Ilmārs Rubenis

Darba autors ir vēlējies savā darbā ieskicēt līdz šim maz zināmās mācītāja Roberta Feldmaņa dzīves lapaspuses un cer, ka tas palīdzēs un rosinās apgūt arī citas līdz šim augsti novērtētās, bet tomēr nepietiekami apzinātās un pētītās viņa garīgā mantojuma jomas: liturģikā, homilētikā, Baznīcas vēsturē, dvēseļkopšanā un citur, kas joprojām gaida savu pētnieku.

Šodien liela daļa no R.Feldmaņa garīgā mantojuma glabājas arhīvā, tomēr daļa no tā, joprojām ir arī cilvēku sirdīs un atmiņās. Ir svarīgi to katru savā veidā apzināt, saglabāt, darīt pieejamu un iedzīvinot lietot mūsu Baznīcā.

Izdevējs: LMF 
4,00 EUR  
 DURVIS UZ MĀJĀM. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi

Dr. theol. Guntis Kalme

Dr. theol. Gunta Kalmes grāmata palīdzēs lasītājam izprast, ko šodienas Latvijas situācijā nozīmē būt Latvijas pilsonim, kā īstenot Dieva gribu mīlēt savu tuvāko, esot līdzdalīgam savas tautas dzīvē. Autors, runājot par Latvijas vēsturi no kristīga redzējuma, atklāj Dieva dāvanas – Dzimtenes jēgu un nozīmi šodienas sarežģītajā situācijā.

Izdevējs: IHTIS
6,00 EUR

Virsmācītāja, Dr.Theol., Baznīcas vēstures profesora Roberta Feldmaņa grāmatas "VIENĪGI KRISTUS" un "CREDO" tagad ir pieejamas arī interneta/tīmekļa veikalā AMAZON.


Tuvākajā laikā šajā interneta/tīmekļa veikalā AMAZON tiks ievietotas arī citas R. Feldmaņa izdotas grāmatas: "Dzīvības avoti" un "Kopā ar Kristu", kā arī būs nopērkamas visu grāmatu lejuplādējamās versijas.

Tāpat priekš AMAZON tiek gatavotas citas Profesora Roberta Feldmaņa fonda izdotas grāmatas, proti, G. Kalmes "Pēdas. Mācītāja pārdomas par mūsu tautas vēsturi" un Edgara Rumbas dzejas krājums "Es šodien mājās nebūšu".Pieejamās E-grāmatas:
Saites uz AMAZON, kur var atrast pieejamās grāmatas: 
amazon.com

amazon.co.uk

amazon.de
 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »