Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Ārmisija | KSB | Intereses | Mākslas darbi | Piemiņas lietas | Atmiņas par R.Feldmani | R.Feldmaņa iela | Vēstules

R.Feldmaņa iela Mežaparkā
Rīgas dome otrdien (27.04.2011.) atbalstīja Mežaparka evaņģēliski luteriskās draudzes ierosinājumu pārdēvēt Annas Sakses ielas posmu no Ezermalas ielas līdz Ķīšezeram par Roberta Feldmaņa ielu.

Izdevumus par numerācijas plākšņu izvietošanu un izziņu sagatavošanu par ēku un zemes vienību adrešu maiņu segs Latvijas evaņģēliski luteriskā Mežaparka draudze.

A.Sakses ielai jau bijuši pieci nosaukumi, un tas nav ielas vēsturisks nosaukums, jo piešķirts tikai 1985.gadā.

Roberts Feldmanis bija leģendārs luterāņu teologs un Gustava Ādolfa baznīcas draudzes mācītājs. Viņam ir piemiņas akmens Katlakalna baznīcas teritorijā, jo viņš bija ar to saistīts.
(http://news.weather.frut.lv/lv/ppl/society/116379)izraksts

RĪGAS DOME
RĪGAS DOMES PIEMINEKĻU PADOME

Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 7105800, 7105517, fakss 7012872 

SĒDES    PROTOKOLS

08.09.2010.     Rīgā     Nr.5

6. Par Rīgas domes deputāta J.Šmita priekšlikumu pārdēvēt Annas Sakses ielas posmu  Roberta Feldmaņa vārdā 

V.Virtmane Šo jautājumu mēs izskatīsim 14. septembra sēdē, bet jau tagad, apjautājot komisijas locekļus ir skaidrs, ka deputāta J.Šmite priekšlikums tiks noraidīts. Šai ielai jau bijuši pieci nosaukumi un šis tad būtu sestais. Annas Sakses iela ir pietiekami gara, vēsturisks nosaukums tas nav, jo  piešķirts tikai 1985.gadā.

O.Spārītis Roberts Feldmanis bija leģendārs luterāņu teologs  un Gustava Ādolfa baznīcas draudzes mācītājs.  Viņam ir piemiņas akmens Katlakalna baznīcas teritorijā, jo viņš bija ar to saistīts. Šeit arī mēs varam teikt, ja baznīcai rūp viņa piemiņa, tad tā pati Mežaparka baznīcas teritorija ir piemērota vieta tās iemūžināšanai.

E.Upmanis Aiz Ezermalas ielas, kur tālāk ir Gustava Ādolfa baznīca, A.Sakses ielai mainās raksturs un virziens. Ņemot vērā, ka šeit iela iegūst meža ielas raksturu, bet līdz tam tai ir dzīvojamās apbūves ielas raksturs, uzskatu, ka pieļaujama šī posma pārdēvēšana, sevišķi doktora R.Feldmaņa vārdā, kurš tur strādāja un, kurš ir leģendāra personība.

J.Krastiņš Mežaparks ir pilsētbūvniecības piemineklis un Ezermalas iela ir tā robeža. Pieminekļa teritorijā ielām jāsaglabā to vēsturiskie nosaukumi, bet ārpus tā, tas būtu pieļaujams.

Padome ar 8 balsīm „par”, „pret” -1, atturas -0,  nolemj:

Atbalstīt priekšlikumu par Annas Sakses ielas posma no Ezermalas ielas līdz Ķīšezeram pārdēvēšanu Roberta Feldmaņa vārdā.

Padomes priekšsēdētājs           (paraksts)                                           O.Spārītis

Sekretāre                              (paraksts)                                           I.Šmite

Izraksts pareizs:
Padomes priekšsēdētājs
O.Spārītis
 

Rīgas domes lēmuma projekts

Projekts

RĪGAS DOME

Reģistrācijas Nr.LV90000064250, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, reģ. Nr. LV90000064250, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: sekretariats@riga.lv

 LĒMUMS

 Rīgā

Nr._______

(prot.Nr.___,___.§)

Par Annas Sakses ielas posma pārdēvēšanu par Roberta Feldmaņa ielu un grozījumiem Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, kā arī ņemot vērā Rīgas domes Pieminekļu padomes 08.09.2010. lēmumu (sēdes prot. Nr.5) un Latvijas evanģēliski luteriskās Mežaparka draudzes 18.11.2010. vēstuli, Rīgas dome nolemj:

1. Pārdēvēt Annas Sakses ielas posmu no Ezermalas ielas līdz Ķīšezeram  par Roberta Feldmaņa ielu.

2.  Izdarīt grozījumus ar Rīgas domes 03.02.1998. lēmumu Nr.5536 „Par Rīgas ielu alfabētiskā saraksta apstiprināšanu” apstiprinātajā Rīgas ielu alfabētiskajā sarakstā un iepriekšminētā lēmuma pielikumā „Rīgas ielu alfabētiskajā sarakstā minēto ielu sadalījums atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju administratīvajām teritorijām”, papildinot Rīgas ielu alfabētisko sarakstu un Rīgas Ziemeļu rajona ielu sarakstu ar  Roberta Feldmaņa  ielas nosaukumu.

3. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai paziņot iedzīvotājiem par adreses maiņu un izvietot adrešu numerācijas plāksnes trīs mēnešu laikā.

4. Izdevumus par numerācijas plākšņu izvietošanu un lēmuma projekta par adrešu maiņu un izziņu sagatavošanu par ēku un zemes vienību adrešu maiņu  segt no Latvijas evanģēliski luteriskās  Mežaparka draudzes līdzekļiem.

5. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas ĢeoMetrs” vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas iekļaut Roberta Feldmaņa  ielas nosaukumu ielu sarakstos, plānos un pilsētas kartē.

6. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas ĢeoMetrs” viena mēneša laikā pēc Latvijas evanģēliski luteriskās  Mežaparka draudzes pasūtījuma sagatavot lēmuma projektu un izziņas par ēku un zemes vienību adrešu maiņu.

7.  Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv.

8. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

 

Domes priekšsēdētājs           N.Ušakovs
 

 

Speciālists

Jurists

Vadītājs

Iesniedzējs

Amats,

komiteja, deputāts

 

Rīgas  pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Rīgas Ģeo-

metrs” ĢIS nodaļas  vadītāja vietniece adresāciju jautāju-mos

Pilsētas attīstības departamenta Juridiskās nodaļas nodaļas vadītāja vietniece, juriskonsulte

Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i.

Pilsētas attīstības komiteja

Vārds, uzvārds

O.Melbārde

J.Bogova

U.Jansons   

 Rīgas domes sēdes izraksts

SĒDES STENOGRAMMA

 26.04.2011.   Rīgā   Nr.56

[…]

N.Ušakovs 
Vai vēl būtu jautājumi? Balsojam! Lēmuma projekts Nr.3529. Par – 34, pret – 1,              atturas – 14. Atbalstīts. Lēmuma projekts Nr.3532, tas ir par A.Sakses ielas posma pārdēvēšanu. Lūdzu, Jansona kungs!

U.Jansons
Ir priekšlikums par A.Sakses ielas posma pārdēvēšanu par R.Feldmaņa ielu un grozījumiem Rīgas domes 1998.gada 3.februāra lēmumā Nr.3356. Lūgums atbalstīt šo priekšlikumu.

N.Ušakovs
Gavara kungs, lūdzu!

V.Gavars
Kā tas izskatās no vēsturiskā un no morālā viedokļa, ka mēs cienījamās rakstnieces vārdā nodēvēto ielu pārdēvēsim cita ievērojama cilvēka vārdā? Bet es domāju, tas cilvēks ir pelnījis atsevišķu ielu, nevis kaut kādu ielas posmu. Kāds ir Jūsu personiskais viedoklis?

U.Jansons
Patiesībā tā arī sanāk. A.Sakses iela sastāv no diviem posmiem, dabā tie pat neseko viens otram, un tas krustojums ir diezgan liels, reizē tas atrodas arī uz Ezermalas ielas. Iela ir izveidota tikai trīs gadus atpakaļ un vēsturiski nekā citādi nav saukta kā par A.Sakses ielu. Tādēļ to pārdēvē.

V.Gavars
Es nesaprotu. Ja trīs gadus atpakaļ nolēma, ka tas ir A.Sakses ielas turpinājums, tad tas ir turpinājums. Tāds „nesmuks” precedents sanāk, ka mēs pārdēvējam ievērojamu cilvēku ielu posmus citu ievērojamu cilvēku vārdos. Mums droši vien ir pietiekami jaunu ielu, kurām grūti izdomāt nosaukumus, tad arī varētu nosaukt attiecīgo cilvēku vārdā.

U.Jansons
Šo priekšlikumu gan Kultūras pieminekļu padome, gan Vietvārdu komiteja acīmredzot izvērtēja, šos argumentus par un pret no vēsturiskā viedokļa, kā arī no katras personības viedokļa. Šāds priekšlikums tika atbalstīts. Tāpat no draudzes, ja nemaldos, ap simts cilvēkiem parakstījušies, Latvijas arhibīskaps, arī citas nozīmīgas personas sniegušas atbalstu.

V.Gavars
Jūs gribat teikt, ka Pieminekļu padomē bija vienbalsīgs balsojums par ielas pārdēvēšanu?

U.Jansons
No astoņiem viens atturējās vai bija pret, tūliņ pateikšu precīzi. Astoņas balsis par, pret viena.

V.Gavars
Kāpēc bija pret? Tas pret biju es, tāpēc, ka man nepatīk, ka pārdēvē ievērojamu cilvēku ielas vai posmu citu vārdā. Tikpat labi var atrast jaunas ielas vai laukumus, kurus pārdēvēt.

U.Jansons
Cik es saprotu, tā iela atrodas tieši pie baznīcas, un tāpēc ir tā. Demokrātijas pamati ir tādi, ka vairākums atbalstīja, un tā nu tas ir.

N.Ušakovs
Stalta kungs, lūdzu!

Dainis Stalts
Kā, Jūsuprāt, šī apendiksa nosaukšana izcilā baznīcas vēsturnieka R.Feldmaņa vārdā, kurš bija moku ceļa gājējs Gulaga nometnēs, un, atgriezies turpināja savu cīņu par garīgu atdzimšanu, un cilvēka, kurš bija gandrīz diametrāli pretējā pozīcijā, tagad savienos šo apendiksu un A.Sakses ielu, vai tas ir godprātīgi attiecībā pret šo Kembridžas sarakstā ievietoto cilvēku?

U.Jansons
Draudze, kuru viņš ilgus gadus vadījis, ir šādu atbalstu izteikusi. Acīmredzot viņi vistuvāk pazīst šo cilvēku vai pazina. Subjektīvs jautājums.

Dainis Stalts
Ja drīkst, tad otrs jautājums. Pirms sēdes visiem tika izdalīts tāds pārkopēts materiāls par R.Feldmani – „Latvijas, Mežaparka un baznīcas lepnums”. Vai tā ir laba prakse? Un vai tas zināmā mērā nebūtu vērtējams kā spiediens uz deputātiem? Ja jebkura jautājuma interesēs sāks dalīt šāda rakstura materiālus, kuru beigās ir reklāma par attiecīgo draudžu būšanām, vai tas ir pieņemams? Tas ir jautājums arī domes vadībai.

U.Jansons
Laikam jāatbild tam, kas tās ir izplatījis. Man par tādiem materiāliem nekas nav zināms.

N.Ušakovs
Saknes kundze, lūdzu!

A.Sakne
Es atceļu savu jautājumu, jo Gavara kungs jau to uzdeva.

N.Ušakovs
Tagad laiks pāriet pie debatēm. Šmita kungs, lūdzu! Nē,  vēl ir jautājumi.

J.M.Skuja
Redzot garo sarakstu, kas parakstījušies zem vēstules, tur apmēram 99,9% ir mācītāji no visas Latvijas, pietrūkst vēl Eiropas mācītāju un Romas pāvesta. Cik iedzīvotāju dzīvo šajā ielas posmā?

U.Jansons
„Rīgas ĢeoMetrs” ir veicis aprēķinu, cik izmaksās pāreja.

J.M.Skuja
Nē, mans jautājums ir, cik iedzīvotāju dzīvo šajā ielas posmā? Tur ir ailīte, kurā norādīts, ka parakstījušies arī iedzīvotāji un draudzes pārstāvji, bet es saku, ka tur 99% bija mācītāji no visas Latvijas. Es gribētu saprast, cik iedzīvotāju tur dzīvo, jo bija tikai divu iedzīvotāju paraksti. Vai ir tā, ka šajā ielas posmā dzīvo tikai divi iedzīvotāji?

U.Jansons
Noteikti, ka dzīvo vairāk. Tur ap 12 mājām varētu būt.

J.M.Skuja
Bet tikai divi ir parakstījušies par to, ka viņu ielu pārdēvē.

N.Ušakovs
Vairs jautājumu nav. Šmita kungs, lūdzu!

J.Šmits
Godātie kolēģi, deputāti, minētais Rīgas domes lēmuma projekts par A.Sakses ielas atzara pārdēvēšanu mācītāja R.Feldmaņa vārdā ir ļoti svarīgs. Pirms mēs balsosim par šo lēmuma projektu, es vēlos īsumā iepazīstināt ar tā nepieciešamību. Profesors R.Feldmanis ir bijis viens no ievērojamākajiem 20.gadsimta luterāņu teologiem un vēsturniekiem, kuram bijusi ārkārtīgi liela ietekme ne vien uz luterisko baznīcu Latvijā, bet arī uz Latvijas sabiedrību kopumā pagājušā gadsimta beigu daļā. Kā mācītājs, dvēseļu kopējs un garīgais tēvs pēc ordinācijas 1935.gadā viņš pašaizliedzīgi ir kalpojis Dieva altāra priekšā Latvijas dievnamos vairāk kā 66 gadus. Pirmās brīvvalsts laikā viņš bija misionārs Indijā no 1937. līdz 1940.gadam, vadīja LELB „Ārmisiju” kā tās padomes sekretārs no 1936. līdz 1945.gadam. Pēc atgriešanās Latvijā 1940.gadā kalpojis kā mācītājs mūsu tēvzemei tik grūtajos laikos, kad mūs skāra divi smagi okupācijas režīmi. Novērtējot viņa uzticamo kalpošanu Dieva druvā padomju vara 1950.gadā viņu „apbalvoja” ar 10 gadiem spaidu darbos Arhangeļskas apgabalā. Atgriežoties dzimtenē pēc soda izciešanas, R.Feldmanis atsāka savu kalpošanu, kalpodams kā mācītājs Rīgas Sv.Jāņa, Jēzus, Olaines, Katlakalna, Krimuldas, Biķeru, Mežaparka un Kristus baznīcās. Pateicoties viņam ir atjaunotas padomju okupācijas laikā apgānītās Olaines, Biķeru, Krimuldas un Rīgas Kristus baznīcas. Kā mācītājs R.Feldmanis ir pārstāvējis Evaņģēliski luteriskās baznīcas konservatīvo spārnu, kas lielu uzsvaru liek uz cilvēka personīgo atgriešanos no grēkiem un ticību Jēzum Kristum kā glābējam, bez kā nav iespējama sabiedrības un valsts garīgā atdzimšana un atjaunotne. Paralēli kalpošanai baznīcā viņš bija teoloģijas doktors un mācībspēks Teoloģijas seminārā un bija viens no iniciatoriem Teoloģijas fakultātes atjaunošanai un pievienošanai tur, kur tā tradicionāli atradusies – Latvijas Universitātē 1990.gadā. Būdams izcils skolotājs un labs dvēseļu kopējs viņš iemantoja lielu autoritāti un ietekmi ne vien LELB, bet arī ārpus tās. Saprotot savas misijas pamatuzdevumu – būt par jaunās paaudzes skolotāju un ceļa rādītāju, viņš atteicās kandidēt arhibīskapa amata vēlēšanās 1993.gadā. Visu savu laiku, zināšanas un enerģiju viņš veltīja LELB un Latvijas sabiedrības atjaunošanai sākoties Atmodas laikiem un vēlāk, atjaunojoties mūsu valsts neatkarībai, liekot uzsvaru uz jaunās paaudzes audzināšanu, kuras vidū ir 80% luterāņu mācītāju un daļa no atjaunotās Latvijas inteliģences. Viņus visus viņš ar mīlestību un pamatotu lepnumu sauca par saviem garīgajiem dēliem un meitām. Par saviem nopelniem luteriskā baznīca viņu ir apbalvojusi ar zelta amata krustu un goda virsmācītāja titulu, Latvijas Republika – ar Trīszvaigžņu ordeni, no kura viņš atteicās garīgu iemeslu dēļ. Somijas martīru draugu baznīca 1992.gadā apbalvoja  viņu ar „Pro Fide” balvu par reliģiskās  brīvības veicināšanu ļoti grūtajos okupācijas laikos un drošsirdīgu piemēru jaunajiem cilvēkiem savā baznīcā. Kembridžas Starptautiskā biogrāfijas centra 2001.gada izdevumā viņš ir novērtēts kā viens no 2000 ievērojamākajiem 21.gadsimta pasaules zinātniekiem un intelektuāļiem. Šī ir tikai daļa no vērtējumiem, kas ļauj, kaut tikai daļēji, aptvert mācītāja R.Feldmaņa personību un viņa kalpošanas lielo nozīmi  baznīcā un tautā. Kāpēc tieši šis konkrētais A.Sakses ielas atzars, par kuru jūs daudz jautājāt? Uz šīs ielas atzara atrodas Gustava Ādolfa Mežaparka baznīca. To 1919.gadā ir uzcēlis Rīgas vācu Sv.Pētera baznīcas mācītājs M.Stenders pēc arhitekta A.Medlingera projekta. Tā ir mazākā no Rīgas luterāņu baznīcām. Bet šim mazajam un skaistajam dievnamam ir bijusi ievērojama loma jaunāko laiku Latvijas vēsturē. Šajā baznīcā R.Feldmanis kā mācītājs ir kalpojis nepilnus 30 gadus laikā no 1969.–1998.gadam. Šis dievnams okupācijas gados un pirmsatmodas laikā bija kā vienīgā patiesības bāka un gaismas templis, kurā pulcējas tā laika sabiedrības locekļi, kas bija izslāpuši un izsalkuši pēc patiesības. Šī bija vieta, kur, pateicoties sirmā mācītāja bezbailīgajai Dieva vārda sludināšanai un bezkompromisa stājai pret okupācijas režīmu, garīgo atzdzimšanu ir guvuši ievērojama daļa Latvijas teologu, daļa no topošās Latvijas inteleģences un nākamajiem  politiķiem. Var droši apgalvot, ka tieši Gustava Ādolfa  baznīca bija viena no tām vietām, kur iedvesmu un garīgo spēku guva daudzi vēlāko laiku Atmodas veicinātāji Latvijā. Atbilde uz jautājumu, kāpēc tieši šis atzars, ir ļoti vienkārša. R.Feldmaņa un Mežaparka baznīca vārdi vēl joprojām daudzu tūkstošo rīdzinieku un Latvijas iedzīvotāju sirdīs un prātos ir nešķiramas lietas. Pagājušā gada sakarā ar R.Feldmaņa 100 gadu jubileju, pēc Mežaparka draudzes aicinājuma, kuras loceklis ilgus gadus esmu, vērsos ar lūgumu pie Rīgas domes priekšsēdētāja pārdēvēt šo ielas atzaru R.Feldmaņa vārdā.  Pa šo laiku minētais aicinājums ir izskatīts visās Rīgas domes atbildīgajās komisijās un komitejās un ir guvis atbalstu. Protams, ar balsošanu, balsu vairākumu. Šī iniciatīva ir guvusi atbalstu Mežaparka iedzīvotāju vidū, par ko tik ļoti uztraucas atsevišķi deputāti, bet īpaši to vidū, kurus šī ielas nosaukuma maiņa skars tieši. Savu viennozīmīgo atbalstu manai iniciatīvai ir devusi gandrīz visa LELB: 4 bīskapi,           45 mācītāji, starp kuriem ir prāvesti, evaņģēlisti, un vairāk nekā 100 draudzes locekļu. Ar šo soli Rīgas dome iemūžinās izcilā Latvijas patriota un garīgās atmodas veicinātāja, mācītāja, garīgā tēva un skolotāja piemiņu, kas kalpos kā paraugs  nākamajām paaudzēm, cik apbrīnojamas lietas spēj veikt ticības spēkā viens cilvēks, sevi pilnībā ziedojot kalpošanai saviem līdzcilvēkiem, Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību. R.Feldmanis bija un ir izcila personība mūsu tautā, kas ir cienīgs nostāties līdzās citu tautu un baznīcu svētajiem, kuru dzīves un kalpošanas piemēri arvien tiek glabāti kā šo tautu zelta fonds un dārgs mantojums. Tāpēc aicinu Jūs, kolēģus deputātus, Rīgas iedzīvotāju interešu pārstāvjus atbalstīt šo sagatavoto lēmuma projektu.

N.Ušakovs
Paldies Šmita kungam. Zandberga kungs, lūdzu!

J.M.Zandbergs
Es domāju, šajā zālē nav neviena, kas neuzskatītu, ka Feldmaņa kungs ir pelnījis pienācīgu atzīšanu Latvijā. Bet te ir runa par kaut ko citu. Ja es jums jautātu, kur sākas K.Barona iela un kur tā beidzas, es domāju, ka jūs gandrīz visi varētu man to pateikt, arī es pats, kurš Rīgā dzīvoju tikai 14 gadus. Ja es jums jautātu, kur beidzas Čaka iela un sākas Marijas iela, jūs man varētu pateikt? Droši? Te mēs redzam vienu no lietām, kas varētu kļūt par precedentu. Ņemsim par piemēru K.Barona ielu. Katrā kvartālā kāds nozīmīgs cilvēks pēdējos gadu simteņos ir dzīvojis. Piemēram Elizabetes iela – tur dzīvojis J.Roze, slavens grāmatu izdevējs. Nodēvēsim to par J.Rozes ielu! Nākamo ielu arī. Mēs varētu K.Barona ielu sadalīt 50 dažādos nosaukumos un tas radītu haosu un dezorientāciju. Iebildums, kas ir man un daļai manu kolēģu ir tāds, ja mēs šādus precedentus sākam pieļaut, tad mēs noteikti tos turpināsim. Tas neveicinās skaidru Rīgas attīstību. Skaidrs, ka Feldmaņa kungs ir pelnījis atzinību. Viņš ir atzīts Kembridžā, viņš ir bijis Latvijas misijā Indijā. Tā vieta, kur viņu piemin saistās ar vienu baznīcu, kur viņš ilgi un dikti ir kalpojis. Bet, kad mēs esam miruši, es domāju, mums nav svarīgi, kur mūs piemin, bet galvenokārt, ka mūs piemin.  No mūsu puses būtu piedāvājums šo apendiksu nesaukt Feldmaņa kunga vārdā. Vai tiešām mēs nevaram sameklēt kādu lielāku, godpilnu ielu, ko nosaukt Feldmaņa vārdā? Vai pat, ja ir vēlēšanās saistīt ar to ģeogrāfisko vietu, gar ezera krastu, kur beidzas A.Sakses iela, varētu izbūvēt ļoti skaistu promenādi un nosaukt to par Feldmaņa promenādi. Es domāju, viņš par to ļoti priecātos. Katrā ziņā nav runa par Feldmaņa kunga godāšanu, bet par to, kā mēs godinām. Mēs uzskatām, ka Feldmaņa kungs ir pelnījis vairāk nekā vienu 50 m garu ieliņu.

N.Ušakovs
Vēl kāds gribētu piedalīties debatēs? Neviens vairs negrib. Balsojam! Lēmuma projekts Nr.3532. Par – 33, pret – 11, atturas – 5. Lēmums ir atbalstīts.

[…]

Stenografēja                                                                                                       E.Frīdvalds

56. Rīgas domes sēdes
23. Balsošanas protokols.

Datums: 2011.04.26
Laiks: 14:34

RD-11-3532-lp Par Annas Sakses ielas posma pārdēvēšanu par Roberta Feldmaņa ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr.5536

S.Zaļetajevs, U.Jansons

_____________________________________________________________________

BALSOJA:      PAR:  33                        NEBALSOJA:  1

                   PRET:  11

                   ATTURĒJĀS:  5

                                                KOPĀ:  49
______________________________________________

Balsošanas laikā bija reģistrējušies 50 domnieki.
_____________________________________________________________________

 

PAR balsojuši 33 domnieki:

1   Andrejs Kozlovs /SC        12  Nikolajs Zaharovs /SC        23  Vadims Jerošenko /SC

2   Vadims Baraņņiks /SC      13  Jānis Ločmelis                  24  Igors Solovjovs /SC

3   Tatjana Lukina /SC         14  Jānis Šmits /LPPLC            25  Vita Jermoloviča /LPPLC

4   Andris Ameriks  /LPPLC    15  Mihails Gavrilovs/LPPLC      26  Ivans Ivanovs /SC

5   Dmitrijs Pavlovs/LPPLC    16  Eiženija Aldermane/LPPL     27  Sergejs Hristoļubovs /SC

6   Jefimijs Klementjevs        17  Maksims Tolstojs/SC         28  Valērijs Petrovs /SC

7  Andris Bērziņš /LPPLC       18  Viktors Gluhovs /SC          29  Mihails Kameņeckis /SC

8  Nils Ušakovs /SC             19  Svetlana Savicka /SC        30  Raimonds Timma /LPPLC

9  Vladimirs Dolgins/SC         20  Viktors Fedotovs /SC        31  Jānis Zaržeckis  /LPPLC

10  Viktors Nikolajevs/SC      21  Olga Veidiņa /SC              32  Dainis Turlais  /LPPLC

11  Igors Kuzmuks /SC         22  Vladimirs Frolovs /SC         33  Ieva Akuratere / PS

 

PRET balsojuši 11 domnieki:

1   Jānis Vahers / PS                    5  Dāvis Stalts / PS              9  Māris Puriņš / PS

2  Lita Beire / JL                          6  Aigars Pētersons / JL         10  Mārtiņš Šics / PS                         

3  Jānis Mārtiņš Zandbergs/ PS      7  Jānis Mārtiņš Skuja/ PS       11  Kārlis Strēlis / JL

4  Valdis Gavars / PS                    8  Antra Sakne / PS

 

ATTURĒJUŠIES 5 domnieki:

1   Dainis Stalts / PS               3  Natālija Mirska / SC           5  Tālis Veismanis / PS

2   Jānis Atis Krūmiņš / PS     4  Aldis Bukovskis / PS

 

NEBALSOJA 1 domnieki:

1  Leonīds Kurdjumovs /SC

Rīgas pilsētas sekretariāta vadītājs(-a)    ____________________    S.Laganovska

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »