Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Ārmisija | KSB | Intereses | Mākslas darbi | Piemiņas lietas | Atmiņas par R.Feldmani | R.Feldmaņa iela | Vēstules

Profesora Roberta Feldmaņa bēru dievkalpojuma kārtība

 

A. Dievkalpojums Katlakalna baznīcā:

l. Draudzes dziesma 633 1.3.5.

2.Introits ( XXVII svētdiena pēc Trīsvienības )

draudze : Kā bija sākumā......

3.Salutācija: Tas Kungs lai ir ar jums draudze: un ar tavu garu

4.Kolektas lūgšana ( Veita Ditricha kolektas lūgšana, - pievienota klāt atsevišķi)

draudze: āmen, āmen.

5.Lekcijas lasījumi

1. Ps. 90, 2-12

2. Jņ. 3:14-15; 8,51;10,28; 5,21; 11,25-26; 14,1-4.6; 17,24.

3. Mt. 7,21-23; 25,31-46.

4. Rom. 8,17; 2.Kor.4,17-18; Ebr. 4,1; l.Tes.4,13-18.

5. Jņ.atkl. 7, 9-17

 

draudze: āmen.

7. Māc. Gunta Kalmes runa

8. Māc. Reinharda Slenczkas runa    

9.Lūgšana (pēc pieliktā teksta)

draudze : āmen, āmen.

10.Ticības apliecība

draudze : āmen, āmen, āmen.

11.Draudzes dziesma       131     8.9.10.

12.Svētīšana : Tas Kungs lai svētī tavu iziešanu un tavu ieiešanu no šī laika mūžīgi

draudze: āmen.

 

B. Katlakalna dārzā pie kapa

1. Draudzes dziesma     171     1.2.3.

2. Funerālijas.

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, Āmen.

 

Uzklausīsim Dieva Vārdu

ko tas mums liecina par cilvēka nīcību.....

kā tas mūs paskubina būt gataviem uz mūsu aiziešanu....

kā tas mūs iepriecina mūsu miesas nīcībā....

( noslēdzot ar Jāņa ev. 11:25,26 )

3. Nodošana zemei

4. Mūsu Tēvs …

5. Svētīšana (atvērtā kapā)

Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā....

6.Dziesma   779   1.2.3.

 

 

                                ***

 

 

(Ari kapsēta lūdzu neturēt runas )

 

Collecta

Visuspecigais, mūžīgais Dievs,

kas Tu caur savu Dēlu esi devis grēku piedošanu un esi apsolījis atpestīšanu

no mūžīgās nāves,

mēs tevi lūdzam:

stiprini mūs caur Tavu Svēto Garu, ka mēs ikdienas pieņemamies paļāvībā uz Tavu žēlastību Jēzū Kristū un paturam stipru savu cerību, ka mums nebūs mirt, bet gan aizmigt un pastarajā dienā tikt uzmodinātiem uz mūžīgo dzīvošanu caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, mūsu Kungu, kas ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi. Āmen.

( Veits Ditrichs, 1506-1549 )

 

Lūgšana pirms izvadīšanas no baznīcas:

Svētais, mūžīgais Dievs,

Tu esi Kungs pār dzīvību un nāvi

un Tavā priekšā mēs visi: dzīvie un aizsauktie,

mēs Tevi lūdzam:

uzlūko žēlastībā kalpu, ko Tu esi saucis stāties Tavā priekšā un dod viņam daļu pie Taviem apžēlotiem. Ne viņa taisnības, ne viņa nopelna dēļ to lūdzam, jo Tavā priekšā mēs neviens neesam taisns un Tavā priekšā mums nav nevienam nekāda nopelna, kā vien Tava Dēla, mūsu Pestītāja Jēzus Kristus svētais, dārgais nopelns. Un Jēzus Kristus dēļ mēs lūdzam, uzlūko viņu žēlastībā, visas vainas apklādams un visus grēkus piedodams - zināmus un nezināmus, apzinātus un neapzinātus - Jēzus Kristus dēļ dod viņam daļu pie Taviem apžēlotajiem.

Mēs Tevi lūdzam, Tu visas iepriecas Dievs:

Sūti iepriecinātāju Svēto Garu pār mums visiem, lai mēs pāri nīkstamām lietām lūkotos mūžīgās dzīvības godībā. Un dod, kad arī mūsu dienu mērs reiz būs pilns, mēs varētu visas lietas šeit atstāt ar mieru un ar prieku doties uz mājokļiem, ko mūsu Pestītājs mums apsolījis, lai, Tevi godībā skatīdami Tev pienestu slavu un pateicību par Tavu žēlastību, kas dārgāka par dzīvību un spēcīgākā par nāvi.

 

Paklausi mūs Jēzus Kristus, Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga un Pestītāja dēļ, kā dēļ Tu mūs esi solījis paklausīt. Āmen.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »