Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Teoloģijas fakultātes 75 gadi

Feldmanis R. Teoloģijas fakultātes 75 gadi. – Rīga, 1995.

Roberts Feldmanis

Teoloģijas fakultātes 75 gadi

1995.g.Teoloģijas fakultāte uzsāka savu darbību 1920.gada 4.februārī Augstskolas – Universitātes 16 klausītavā ar pagaidu dekāna Voldemāra Maldoņa ievada lekciju “Reliģijas sociālā vajadzība, attaisnojums no psicholoģijas viedokļa un attīstības gaita” un 4.februāris uzskatāms par Fakultātes darbības atklāšanas dienu un šai datumā mācību spēki kopā ar studentiem svin Fakultātes gada svētkus. Jau tā paša gada 28.janvārī Izglītības ministrs bij apstiprinājis četrus jaunizvēlētos mācības spēkus un līdzšinējo subkomisijas priekšsēdi V. Maldoni par Fakultātes pagaidu dekānu. Augstskolas Organizācijas komisija bij izveidojusi subkomisiju Teoloģijas Fakultātes dibināšanai un jau otrajā dienā pēc Latvijas Augstskolas darba sākšanas – 1919.g. 29.septembrī – šī subkomisija uzmet Teoloģijas mācību plānu. Pēc nopietnas pretestības pārvarēšanas, kas nāca no Iekšlietu ministra puses un kuru pārliecināja Izglītības ministrijas pilnvarotā Augstskolas lietās un Organizācijas komisijas priekšsēža biedra, vēlāk Organizācijas padomes priekšsēža Dr. phil. Paula Dāles enerģiskā un pārliecinošā .. par Teoloģijas Fakultāti, 1920.g. 29.janvārī Izglītības ministrs apstiprināja četrus jaunizvēlētos mācības spēkus – cand. theol. Ludvigu Adamoviču, cand. theol. Maksimiliānu Stefaniju, cand. theol. Kārli Kundziņu un mag. theol. Erichu Šrenku un līdzšinējo subkomisijas priekšsēdi Voldemāru Maldoni par Fakultātes dekānu. Tās pašas dienas (29.janvāra) vakarā pagaidu dekāns V. Maldonis ziņo L.U. Organizācijas padomei, ka uz lekcijām Teoloģijas fakultātē jau pieteikušās 14 personas un ka padome var lemt, ka Teoloģijas Fakultāte uzsāk mācības februāra sākumā. Tas bija Teoloģijas Fakultātes darba sākums. Tas bija noslēgums ilgajam darbam un cīņām par Fakultātes tapšanu un reizē līdz šim vēl nebijušas augstākās teoloģiskās izglītības izveidošana Latvijā. Piepildījās kāda ilgi lolota iecere, kādas būtiskas latviešu tautas garīgās nepieciešamības īstenojums.

Jau gadsimta sākumā, līdztekus latviešu tautas straujajai kultūras augšupejai, nobrieda doma par Augstākās teoloģiskās izglītības iestādes nepieciešamību latviešu tautā. 1802.g. atjaunotā Tērbatas universitāte, kalpodama kā vienīgā teologu sagatavošanas iestāde visas Krievijas lielvalsts apmēros, atradās pilnīgā vācu vadībā. Ceļa uz teoloģisko izglītību pašu valodā latviešiem un igauņiem nebij. Sākumā bij tikai doma par t.s. “nacionālo profesuru” praktiskajā teoloģijā latviešu un igauņu valodā, blakus vācu valodai. Šī iespēja pašķīrās tikai Pirmā pasaules kara laikā. 1915.g. Krievu valdības ierobežojumi vācu valodas lietošanā skāra arī Tērbatas Universitātes Teoloģijas fakultāti. 1915.g. 22.augustā nāca ierosinājums pāriet lekciju lasīšanā uz krievu valodu. Visi vācu tautības mācības spēki atteicās. Radās pilnīgi jauna situācija – tikai divi mācības spēki palika: profesors J. Kvačala (slovaks), lasīdams krieviski un Traugots Hāns, kā vācu nacionālās profesuras pārstāvis, lasīdams vāciski. Faluktāte 1915.g. rudenī par docentiem praktiskajā teoloģijā ievēlēja latviešu valodai cand.theol. K. Kundziņu un cand. theol. Jāni Rezevski, igauņiem – J. Köpu, vēlāk arī vēl Jāni Sanderu. Turpmākie kara un revolūciju notikumi šo saiti ar Tērbatu pārtrauca. Teoloģijas fakultātes nepieciešamību pie iecerētās latviešu Augstskolas atzina jau Augstskolas sekcija latviešu skolotāju kongresā Tērbatā 1917.g. jūnijā. Kā jau pieminēts, Teoloģijas Fakultātes izveidošana un dibināšana gāja paralēli Latvijas augstskolas komisijas darbam 1919/20.g. Bet arī vēl vienmēr Teoloģijas Fakultātei bij jācīnās par savu pastāvēšanu. Debatēs par Latvijas Universitātes satversmi Saeimas izglītības komisijā 1923.g. pavasarī sākās atkal debates par Teoloģijas Fakultātes pastāvēšanas tiesībām un par tās konfesionālo raksturu. Priekšlikumu pievienot Teoloģijas Fakultāti Filoloģijas un filosofijas Fakultātei un pārveidot to par “reliģijas zinātņu nodaļu” noraidīja ar lielu balsu vairākumu. Saeimas pieņemtajā “Latvijas Universitātes likumā” Teoloģijas Fakultāte minēta fakultāšu saraksta beigās, vienpadsmitajā vietā bez jebkāda ierobežojuma. Ateistiskais materiālisms, neraugoties uz baigo pieredzi Krievijā un 1919.g. Latvijā, bij dziļi iegūlies kādā latviešu tautas daļā kā visuatpestošā ideoloģija, kas lika šķēršļus kur un kā vien iespējams kristīgās ticības izpausmei. Dzīve bij tomēr pati nospraudusi fakultātes darbībai zināmas, konkrētas robežas. Mācības personāla piederība pie evaņģēliski luteriskās konfesijas, vadīja tās darbību evaņģēliskā orientācijā. (Katoļu Baznīca gāja pati savus ceļus augstākā teoloģiskā izglītībā.) 1921.g. rudenī studentiem ieveda lekcijas un semināru praktiskajā evaņģēliskajā teoloģijā. Tādā kārtā Fakultāte strādāja tieši Evaņģēliski luteriskās Baznīcas labā un interesēs un tās nepieciešamību pierādīja pastāvīgi pieaugošais studentu skaits un Fakultātes absolventu novietošanās baznīcas darbā. 1939/40 gadu mijā jau apmēram 2/3 draudzēs mācītāji bij Fakultātes absolventi.

Jauns ierosinājums Fakultātes pārveidošanā nāca ar Romas Katoļu Teoloģijas fakultātes izveidošanu. Noskaidrojās, ka Valdība izrāda gatavību atbalstīt arī noteikti konfesionālu augstāko akadēmisko izglītību. Teoloģijas Fakultāte jutās pamudināta sagatavot praktiskās teoloģijas katedras nodibināšanu, pie tam, Evaņģēliski luteriskās Baznīcas tradīciju garā. Sarunas ar toreizējo Evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskapa vietas izpildītāju Dr.theol. T. Grinbergu attīstījās labvēlīgi un 1931.g. 26.februārī Fakultāte viņu ievēlēja par privātdocentu praktiskajā teoloģijā, uzticot viņam jau tai pašā semestrī dažas lekcijas šai priekšmetā. Ar Universitātes Padomes 1938.g. 28.maija lēmumu, ko Ministru kabinets apstiprināja 29.septembrī, Fakultātes nosaukums bija “Evaņģēliskās Teoloģijas Fakultāte”. Kad Dr. theol. T. Grinbergu sinode ievēlēja par archibīskpu, Fakultāte viņu 1931.g. 1.oktobrī ievēl par ārštata profesoru praktiskajā teoloģijā. Pārskats par Fakultātes divdesmit gadiem – 1920 – 1940 uzrāda šādus skaitļus: 1920.g. – pirmā mācību gada beigās bij divi štata docenti, viens ārštata un divi stundu docenti. Studentu skaits 1920.g. pavasarī – 7, brīvklausītāju 7, un divi hospitanti. Studentu skaits 1929/30 m.g. 184, 1939/40 – 211. Iestājušies pavisam 650, studijas beiguši 211 (203 v.un 31 s.) Baznīcas darbā stājušies 165. Studentes – siev. apm. 14 – 20 % no kopskaita. Teoloģijas doktora grādu ieguvušas 11 personas (divi ārzem.) Goda doktora grāds piešķirts 12 pers. (5 ārzemniekiem). Profesors Zicāns 1944.g. min skaitļus: no Latvijas 233 mācītājiem 189 (81%) ir T.F. absolventi.

Ar 1940.g. pavasari noslēdzas L.U. Teoloģijas Fakultātes tapšanas, izveidošanās un darbošanās pirmais posms, Latvijas okupācija to pārtrauca. Padomju vara 1940.g. vasarā Teoloģijas Fakultāti slēdza. Visus mācību spēkus atlaida, visus studentus izslēdza no universitātes. Sākās un arvien pieauga vairāk vai mazāk izteiktas represijas. Jebkāda cita darba liegums. Dažiem studentiem izdevās, neatklājot savas teoloģijas studijas iestāties kādā ctā fakultātē. Mācības spēki, būdami reizē arī ordinēti garīdznieki, palika Baznīcas darbā, draudzēs. Emigrācija praktiski bij neiespējama, izceļot bija paguvuši nedaudzi. Vissāpīgākie zaudējumi nāca ar 14.jūnija deportāciju. Profesors Ludvigs Adamovičs un profesors Edgars Rumba deportēti ar ģimenēm, mira Krievijas nometnēs.

Vācu armijai ienākot Rīgā, 1941.g. jūlijā modās cerība atsākt pārtraukto Fakultātes darbu. Zaudējumi drūmajā gadā bij lieli. Divi profesori bij deportēti, T.Fak. pirmais dekāns dibināšanas laikā – profesors .. bij ziemā miris. Profesors J. Rezevskis mira kara dienās. Uz pieprasījumu atjaunot slēgto T. Fakultāti, no Vācu varas iestādēm bij saņemta atraidoša atbilde. Baznīcas Virsvalde 1942.g. 23.jūnijā noturēja pro ministerio eksāmenus studentiem, kas bija noklausījušies visus priekšmetus Fakultātē. Neveiksmes karā spieda vācu okupācijas varu kļūt piekāpīgākai. 1943.g. sākumā  “ģenerālkomisārs atļaus” Universitātes Rektoram pielaist pie gala pārbaudījumiem līdz (?) 15.septembrim teoloģijas studentus, kuru studijas pavirzījušās tik tālu, kā arī nokārtot nenokārtotos eksāmenus. Pirmajā gala pārbaudījumā studijas nobeidza 12 studentu. Bija paredzētas arī turpmākās sesijas. Ģenerālkomisārs ar 1943.g. 5.novembra rīkojumu izveido “Teoloģijas Augstskolu – universitātē Rīgā” (īpats formulējums) šai iestādei – pēc Universitātes satversmes tāpat kā citām fakultātēm (!) ir jāpārvēl amata personas. Par jauno dekānu ievēlēja profesoru Zicānu, par sekretāru Dr. A. Freju. Rudens sesijas izlaidumā jau bij 9 absolventi. Deportēto un mirušo mācības spēku vietā aicināti Edmunds Šmits, Jānis Rozentāls un Arturs Siļķe. Īpati nosauktā, atjaunotā Fakultāte atkal pulcināja studentus uz lekcijām un studiju turpināšanu. Šai laikā notika arī divas promocijas. Vācu karaspēkam atkāpjoties 1944.g. rudenī visi mācības spēki izņemot A. Siļķi un A. Freju (Kurzemē) emigrē līdz ar apm. pusi no visiem mācītājiem un daudziem studentiem.

Ar Padomju okupācijas armijas atkal ienākšanu 1944.g. oktobrī sākās gandrīz pusgadsimtu ilgs ateistiski – materiālistiskā paverdzinājuma un terora laikmets. Vācu izveidotā teoloģiskā mācības iestāde tika slēgta. Studenti bij izklīdināti, no mācības spēkiem palikuši divi. Baznīcas Virsvalde konstituējās no dažiem palikušajiem mācītājiem ar prāvestu Kārli Irbi kā Archibīskapa vietnieku priekšgalā. Vispārējā garīgās dzīves situācija – baznīcā, draudzēs, teoloģiskajā izglītībā bij nepārskatāma un smaga. Draudzes bij palikušas bez ganiem, puse no visiem mācītājiem bij emigrējuši. Draudžu garīgā aprūpe bij ļoti smaga problēma. Archibīskapa vietnieks, prāvests K. Irbe, ar savu plašo darba pieredzi un enerģiju meklēja darīt iespējamo. Uzdeva individuāli sagatavot un eksaminēt vēl atlikušos studentus, meklēja rast diakonijas darbam piemērotus cilvēkus. Privātas lekcijas. Gatavošanās pēc grāmatām. Pēc baznīcas Virsvaldes garīgo locekļu apcietināšanas 1946.g., ar padomju varas izkārtojumu tika noturēta 1948.g. sinode, kura tad nu stabīli noregulēja Baznīcas dzīvi ar jaunizveidoto Virsvaldi un sinodes ievēlētu Archibīskapu Gustavu Tursu. Radās zināms nostabilizējošs stāvoklis, protams, pilnā atkarībā no valsts varas izkārtojumiem. Sāpīgo teoloģiskās izglītības stāvokli Turss nevarēja nekādā veidā izkārtot. Labo gribu kaut kā sakārtot un normalizēt dezorganizēto baznīcas dzīvi Tursam nevar liegt. Viņš veltīja lielas pūles dabūt atļauju Teoloģiskā Semināra ierīkošanai. Visā viņa amata laikā tās viņam bija liegts. Ar lielām pūlēm tika atļauti t.s. Teoloģiskie kursi garīgā darba darbinieku sagatavošanai. Tikai 3 dienas mēnesī notika priekšlasījumi. Pārējā laikā kursu dalībniekiem bij jāgatavojas patstāvīgi mācības spēku vadībā. Lai cik nevienāds bija kursantu līmenis, zināma palīdzība lielajā vajadzībā bija rasta, mācības spēki bij Fakultātes kandidāti un licenciāti.

Pēc Tursa emerituras un ļoti īsā P. Klepera darba perioda, 1969.g. februārī par Archibīskapu ievēlēts Jānis Matulis, kuru kosekrē amatā Zviedru Baznīcas bīskaps. Matulim izdevās panākt, ka pēc 20 gadiem beidzot Baznīcai bij dota atļauja atvērt Teoloģijas Semināru, stabīlu mācības iestādi ar visumā Teoloģijas Fakultātei atbilstošu mācību programmu un mācību plānu. Savā pastāvēšanas laikā tas sagatavojis ap 20 darbiniekus. Īstais skaits nav nosakāms, jo daļa studentu ieplūda atjaunotajā Fakultātē.

Bij strādāts arī nopietni zinātniski maģistru darbi un daži studiju darbi ir akadēmiskā līmenī. Notikušas pat divas promocijas.

Seminārs izbeidza savu darbošanos 1990.g., līdz ar Teoloģijas Fakultātes atjaunošanu pie Latvijas Universitātes. Semināra mācību līmenis un kvalifikācijas atzītas un pielīdzinātas attiecīgajiem Fakultātes priekšmetiem un pārbaudes kvalifikācijām, kas radīja iespēju Semināra studentiem pilnā mērā pieslēgties studiju sākumam vai turpinājumam Fakultātē. Semināra Rektors Dr. theol. R. Akmentiņš kļuva par Fakultātes dekānu, citi Semināra mācības spēki tāpat pārņēma lekciju lasīšanu Fakultātē savos priekšmetos.

Teoloģijas Fakultātes atjaunošana notika ar 1990.g. 28.maija L.V. Universitātes Padomes lēmumu, kad uz Universitātes Padomes sēdi, kurā piedalījās visu fakultāšu pārstāvji un bij uzaicināti Teoloģijas Semināra Rektors un Semināra pārstāvji. Universitātes Padome vienprātīgi nolēma atjaunot Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātes darbību ar 1990.g. 1.jūniju ar juridiskas personas statusu un atsākt studijas ar 1990.g. 1.septembri uz līdzšinējā Teoloģijas Semināra bāzes, paredzot 30 jaunu studentu uzņemšanu 1990/91 mācību gadā, un apstiprinot Teoloģijas Semināra Rektoru profesoru Dr. theol. R. Akmentiņu par Teoloģijas Fakultātes dekānu.

Šis nozīmes pilnais lēmums nebija tikai vienkāršs Teoloģijas Fakultātes atjaunošanas akts, kas dzēsa okupācijas laikā notikušo netaisnību. Sēdi ievadīja Universitātes Rektors Dr. Zaķis ar dziļu ieskatu reizē uzsverot šī notikuma nozīmi kā Teoloģijas Fakultātei, tā arī visai Universitātei tās kopumā. Rektors norādīja uz Eiropas gara kultūras tūkstošgadīgajām saknēm, kad sākušas veidoties pirmās universitātes, izaugdams uz teoloģisko studiju pamata un no kurām tālākā izaugsmē ir veidojusies visa plašā savā zinātnes un izglītības daudzpusībā Eiropas kultūra. Šis vērtējums bij kā saslēgšanās brīdis ar visas Eiropas garīgās kultūras dziļajiem pirmpamatiem. Sēdē izskanēja doma, ka ieguvēji nav tikai Teoloģijas Fakultāte vien, ieņemot atkal savu vietu Universitātes kopumā, bet arī Universitāte pati ar šo aktu atgūst savu būtisko pilnveidojumu.

Nedaudzajos gados pēc atjaunošanas, Teoloģijas Fakultāte, neraugoties uz vēl daudzām pārvaramām grūtībām, ir jau sapulcējusi ap 100 studentu un kuru skaits ar katru mācības gadu aug. Pirmajā izlaidumā jau bija 13 absolventu un daži gatavojas tālākām akadēmiskām studijām un akadēmiskam darbam, pēc ļoti sekmīgi pabeigtajām studijām. Fakultāte 1994.g. pavasarī piedzīvoja sāpīgu zaudējumu ar sava iecienītā dekāna, profesora Dr. theol R. Akmentiņa nāvi 84 gadu vecumā. Viņa pašaizliedzība, drosme un ticības spēks, vadot Teoloģijas Semināru drūmajos okupācijas laika apstākļos, paliek dārgā piemiņā viņa līdzstrādniekos un bijušajos Semināra studentos.

Paraksts
Dr. theol. Roberts Feldmanis, profesors

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »