Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas pirmie oikumeniskie kontakti

Feldmanis R. Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas pirmie oikumeniskie kontakti. - Rīga, 1982 – 8 lpp.


Roberts Feldmanis

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas pirmie oikumeniskie kontakti

Rīgā 1982Šai vasarā apritēja 60 gadu kopš kāda visai ievērojama notikuma Latvijas ev. lut. Baznīcas dzīvē. 1922.gada 16. jūlijā Zviedrijas Baznīcas Archibīskaps, Dr. theol et phil. Natans Söderbloms iesvētīja un ieveda amatā mūsu Baznīcas pirmo bīskapu Dr. Kārli Irbi. Ne tikai skaistā un svinīgā svētku norisa, kas lielā priekā toreiz saviļņoja visu mūsu Baznīcu ir palikusi mums kā dārga un glabājama atmiņa. Pāri par tautu robežām
te sastapās Latviešu un Zviedru Baznīcas mūsu Baznīcai svarīgajā notikumā, atverot līdz ar to tai itkā vārtus uz kristīgās pasaules plašumu un garīgo kopumu. Vēl īpašu nozīmi šim notikumam piešķīra Archibīskapa Natana Söderbloma klātbūtne un līdzdaļa. Izcilu gara spēku un lielām gara dāvanām apveltīts vīrs, liels zinātnieks un izcils savas Baznīcas virsgans, viņš ielika visas savas spējas un sava augstā amata iespaidu I.Pasaules kara laikā aicinādams un rosinādams uz tautu saprašanos un mieru, bet jo sevišķi darbodamies kristīgās Baznīcas vienības celšanā, ieiedams cilvēces vēsturē kā mūsu laikmeta visizcilākais oikumēniskais darbinieks. Viņa ierosinātā un vadītā pirmā lielā vispasaules Baznīcu sapulce – “On Life and Work” kas sanāca Stokholmā 1925.gadā, kļuva par sākumu un rosinājumu tam vairs nenorimušajam pasaulplašajam darbam un garīgajai kustībai, kas tagad, aptverot visu kristīgo pasauli, meklē Baznīcu vienību un tautu saprašanos uz Kristus Evaņģēlija pamata.

Tagad, kad Mūsu Baznīca ir cieši iesaistīta pasaulplašajā kristīgo Baznīcu kopumā un nepārtraukti un intensīvi kopj šīs saites ar savu piederību Vispasaules Baznīcu Padomei, Vispasaules Luterisko Baznīcu apvienībai, Eiropas Baznīcu Apvienībai ar mūsu Baznīcas vadības līdzdaļu dažādajās sanāksmēs un citu Baznīcu pārstāvju apmeklējumiem mūsu Baznīcā, neliekas nesvarīgi ielūkoties šo oikumenisko kontaktu pirmajos sākumos, apstākļos, kas uz tiem rosināja un rezultātiem ko tie devuši. To darot mums vispirms vēl ir jāatskatās mūsu Baznīcas pagātnē.

Reformācijas nostiprināšanās Baltijā XVI. gadsimtā notika vienlaicīgi ar Livonijas valstiņu sistēmas sabrukumu. Zviedrija, Polija, Dānija un Krievija savā starpā sacentās un cīnījās par “Livonijas mantojumu”. Gala iznākumā latviešu tautas apdzīvotā teritorija tika sadalīta. Kurzeme kļuva par hercogisti Polijas - Lietuvas atkarībā, Vidzemi uz laiku ieguva Polija, kurai lielāko tās daļu - atskaitot Latgali - XVII g.s. sākumā atņēma Zviedrija. Tā latviešu tautas apdzīvotie apvidi nāca trīs dažādos valsts veidojumos, kas arī noteica īpatu veidošanos un attīstību katrā no tiem. Šo pāršķirtību galīgā veidā pārvarēt radās iespēja tik pēc I Pasaules kara, jo arī nākot XVIII g.s. Kurzemei un Vidzemei zem Krievijas ķeizarvalsts, latviešu tautas apdzīvotā teritorija gan bij atkal iekļauta vienas valsts veidojumā, tomēr Baznīcas organizācijas ziņā pārdalījums joprojām palika spēkā (Dziesmu grāmata!)

1832.g. likums par Ev.Lut. Baznīcu Krievijas valstī gan aptvēra visas Ev.lut. draudzes Krievijas ķeizarvalsts teritorijā un atcēla vēl spēkā esošo agrāko laiku likumus un regulējumus, bet paturēja atsevišķo konsistorijas iecirkņu iekārtu un to tiešo atkarību no centra - no Krievijas valsts galvas - ķeizara un tā valsts iestādēm. IUS EPISCOPALS, kas līdz tam bij atsevišķo zemes kungu un valdošās virskārtas - muižniecības - ziņā,
tagad bij pārgājis uz Krievijas ķeizaru, valsts iestādēm un vietējo muižniecību. Pēterburgas virskonsistorija administratīvās lietās bij pakļauta Iekšlietu ministrim, juridiskās lietās - Valdošajam Senātam un tā bij tikai pārraudzības iestāde par visiem - arī Baltijas konsistoriju iecirkņiem. Baltijas muižniecībai bij tikai tiesības likt priekšā kandidātus kosistorijas prezidenta (laicīgā) un viceprezidenta (garīgā, superintendenta) amatam, bet izšķīra un iecēla tiklab vienu kā otru ķeizars. Baznīcas vietējā un draudžu dzīvē visa noteikšana palika joprojām muižniecības ziņā. Patronāta tiesības deva noteikšanu visā lielākajā draudžu skaitā. (Mācītāju iecelšana!) Ev.lut. Baznīcas dzīve un līdz ar to arī latviešu tautas garīgā dzīve bija nokļuvusi vienlaicīgi divu spēcīgu varu pakļautībā, kas visai smagi atsaucās uz tās veidošanos un izpausmi. No vienas puses tā
bij Krievijas ķeizarvalsts, kas blakus priviliģētai valsts ticībai - pareizticībai - visas citas konfesijas tikai piecieta. Likumi, kas noteica Ev.lut. Baznīcas stāvokli un attiecības ar valsts varu un –“valdošo ticību” - pareizticību, ierobežoja Ev.lut. baznīcas eksistenci un daudzejādā ziņā kavēja viņas dzīvi un brīvu izpausmi. Vienpusīgās privilēģijas valsts baznīcai uzrādīja nepārprotamu tendenci ierobežot, jā, pat izskaust t.s. “citticības” (Konversiju, rekonversiju, jaukto laulību u.c. gadījumi) Lozungs “Viens ķeizars, viena tauta, viena ticība” nebij tukši vārdi vien, - Valsts varas ierobežota un vietējās vācu muižniecības un garīdzniecības aizbildniecībā nospiesta, kā Vidzemes tā Kurzemes Baznīca, kurām katrai palika sava pārvalde, bij kļuvusi par sevī noslēgtu, garīgi provinciālu veidojumu, izolētu iekšzemē un uz āru, garīgajā nomaļniecības stāvoklī, bez saskarsmes ar plašāko kristīgo pasauli, ja neskaita vācu tautības atsevišķu garīdznieku personīgos sakarus ar tikai Vācijas garīgās dzīves izpausmēm.

Latviešu tautiskai apziņai mostoties un pieaugot viņas kulturālajai un saimnieciskai nozīmei, līdztekus dabīgajam protestam pret netaisnībām un ierobežojumiem sociālajā un nacionālajā dzīvē, izpaudās arī spēcīga neapmierinātība ar latviešu tautas beztiesisko stāvokli viņas Baznīcā un draudzes dzīvē. Nav nejaušība, ka 1905.g. revolūcijas notikumi dažkārt ar asumu vērsās arī pret (vācu) baznīcas darbiniekiem.

***

Pasaules pirmais karš visai smagi skāra visu latviešu tautas dzīvi un Ev.lut. Baznīcu vēl īpaši. Frontes un kaujas līnijas, kas ilgstoši pāršķīra Latvijas teritoriju, un okupācijas vara, nesa sev līdzi izpostīšanu un neizsakāmu postu. Tautas liela daļa bij izklīdināta bēgļu gaitās, karš bij izpostījis zemi un saimniecību, bij sagrautas un izpostītas baznīcas (49), bij radies liels darbinieku trūkums. (Bij palikusi tikko puse no agrākā skaita) – Šīs ir tikai vispārējā veidā pieminētās nelaimes un trūkumi. - Agrārās reformas sekās baznīcas zaudēja savus plašos zemes īpašumus, kas bij bijuši agrāk draudžu saimniecības bāze.

Bet nenoliedzami, ka līdztekus lielajam postam, karš bij devis arī kaut ko pozitīvu, kas atklājās jau pašā sākumā, kad bij atsākts Baznīcas dzīves jaunuzbūves darbs.

1. Sagruvuši bij svešas ticības valdnieka - Krievijas ķeizara – un viņa varas iestāžu vara un aizbildniecība pār "svešticīgo" Baznīcu,

2. Ticības brīvībā bij atkritušas tās īpašās privilēģijas kas bij savā laikā “Ķeizara ticībai” un kas sāpīgi un aizvainojoši skāra pārējas ticības un radīja neuzticību un rūgtumu pret šo uzkundzējušos baznīcu un viņas paņēmieniem.

3. Ārkārtīgi svarīgs ieguvums bij patronāta sistēmas sabrukums. Līdz ar muižniecības varas un privilēģiju likvidēšanu, atkrita slogs, kas bij gadsimtiem ilgi gūlies pār Baznīcu un ierobežojis latviešu tautas garīgo dzīvi (Kurzemē tik 1/3 mācītāju – latvieši)

4. Atbrīvošanās no vācu aizbildniecības Baznīcas organizācijā un garīgajā darbā. Latviešu draudzēs bij palikuši vairs tikai nedaudzi vācu tautības mācītāji.

5. Zemes reforma, sekularizējot draudžu plašos zemes īpašumus vārēja sākumā likties kā liels materiāls zaudējums, nesa sev līdzi divkāršu svētību: izbeidzās norobežojums, kas gadusimtiem ilgi bij mācītāju un draudzes locekļu starpā. Būdams "mācītāja muižas” pārvaldītājs, mācītājs pats bija līdz ar to kaut kas līdzīgs “muižkungam”, sabiedriski (īpaši vācu tautības mācītāji) būdams tuvāks muižniekam (patronam!) nekā zemniekam. Bez tam, draudzes atbrīvotas no māc. muižas ienākumiem, bet arī pārvaldīšanas grūtuma, ņēma savās rokās visu savas saimniecības iniciatīvi un rosmi.

6. Un galvenais, baudot autonomiju savās iekšējās lietās, Baznīca bij guvusi iespēju pati noteikt, izlemt un kārtot savas satversmes, iekārtas un garīgā darba lietas.

Tas viss iegūla līdzi Latvijas Ev.lut. Baznīcas jaunuzbūves darbā.

Nepakavējoties pie šī mūsu Baznīcas jaunuzbūves darba atsevišķiem posmiem un norisām, par izšķīrēju notikumu jāuzskata agrāko konsistoriju likvidēšanu (Kurzemes - 1920., Vidzemes - 1922.5.janvārī) un Baznīcas pārvaldes nodošanu draudžu delegātu sinodes ievēlētajai Baznīcas Virsvaldei (6 latviešu loc. ar prezidentu, 3 vācu – ar viceprezid.) Kopīgā sinode, kura notika 1922.gada 22.februārī, ievēl izraudzīto Baznīcas Virsvaldes prezidentu Kārli Irbi sen. par Latvijas Ev. Lut. Baznīcas bīskapu, bet viceprezidentu Haraldu Pölchavu par vācu draudžu bīskapu. Šis sinodes lēmums, dot Latvijas Ev. Lut. Baznīcai sinodāli - episkopālo iekārtu un atjaunojot viņā bīskapa amatu kā Baznīcas virsgana un augstākās garīgās autoritātes amatu, iezīmēja mūsu Baznīcas dzīvē visai svarīgu un jaunu virzienu. Atjaunojot Reformācijas laikā daudz vietās kā pēc nosaukuma tā arī pēc saturu atmesto bīskapa amatu, mūsu Baznīca simboliski atkal pieslējās kristīgās Baznīcas vissenākajām tradīcijām un iekārtai, kur bīskaps, stāvēdams Baznīcas priekšgalā, reprezentēja viņas vienību un kopību ar citām Baznīcām, reizē būdams disciplīnas un mācības skaidrības uzturētājs. Nevis kaut kāda gadījuma cilvēku grupa vai komiteja, bet gan Baznīcas kopsapulces vēlētā un tās priekšā atbildīgā, savam īpašajam uzdevumam iesvētītā personība bij tā, kas Baznīcas senlaikos uzskatu cīņās un vajāšanu briesmās bij nomodā par garīgo ganāmo pulku. Atjaunojot šo saiti ar senbaznīcu, kas Baltijā bij pārtrūkusi Reformācijas laikā, pacēlās arī nākošais jautājums par bīskapa ievešanu viņa amatā. Bīskapa titulis nebij mūsu Baznīcā svešs arī agrāk. Krievijas ķeizars to kādreiz piešķīra šejienes mācītājiem kā atzinību par nopelniem garīgajā darbā. Tādi bīskapi piem. bija Chr. Ullmanns un Fr. Valters pag. gadsimta vidū. Aiz šī titula nestāvēja nekādi amata vai administratīvi uzdevumi Baznīcas darbā. Mūsu baznīcas tēviem 1922. gadā tas viss bij zināms. Varbūt varēja palikt pie šāda goda titula mūsu Baznīcas jaunveidotās pārvaldes prezidentam? Šur tur evaņģēliskajās Baznīcās tas tā arī bija un arī tagad, kad Vācijas atsevišķās zemes baznīcas izrauga savus prezidentus, tiem mēdz šo tituli dot.

Latvijas Ev.Lut. Baznīca gāja citu ceļu. Tukšais titulis vien neapmierināja. Rūpīgāka un objektīvāka iedziļināšanās pašas Reformācijas būtībā un
kristīgās Baznīcas dzīves un darbošanās vērtējums kā vēsturē, tā modernā pasaulē, lika pievērsties bīskapa amata būtībai. Tāpēc mūsu Baznīca
griezās ar lūgumu pie Zviedrijas Baznīcas, ar kuru mūsu Baznīcai bij ciešas garīgas saites pagātnē un kura sevī pārstāvēja nevien skaidru, nešaubīgu luterismu, bet arī nesarautu saiti ar senbaznīcu viņas bīskapu iekārtas veidā un tradīcijā, ievest viņa amatā mūsu Baznīcas pirmo bīskapu. Līdz ar to 1922.gada 16.jūlijs, kad Zviedrijas Baznīcas virsgans, Upsalas Archibīskaps Dr. Natans Söderbloms Jēkaba baznīcā iesvētīja un ieveda amatā bīskapu Kārli Irbi, ir kļuvis par izcilas nozīmes pilnu dienu mūsu Baznīcas vēsturē.

1.Jau simboliski tas nozīmēja mūsu Baznīcai iziešanu no gadsimtiem ilgās provinciālisma pakrēslas un norobežotības, ko nespēja pārvarēt arī tie sporadiskie, gluži personīgie kontakti, kas vietējiem vācu tautības mācītājiem bija ar (vienīgi) Vācijas garīgajām aprindām. Izcila nozīme piekrita arī tam apstāklim, ka Archibīskaps Natans Söderbloms bij sava laikmeta izcila personība, kuras iespaids un garīgā autoritāte sniedzas tālu pāri viņa zemei un viņa tiešajam darbam. Ar savu rosmi tautu miera darbā pirmā pasaules kara laikā un pēc tam, pāri visam ar savu nenogurstošo un svētīgo darbošanos Baznīcu vienības darbā (On Life and Work, Stokholmā 1925) viņš kā paraugs un rosinātājs ir bijis arī mūsu Baznīcai.

Tā šis pirmais - visai iespaidīgais un nozīmīgais mūsu Baznīcas oikumeniskais kontakts deva spēcīgu stimulu mūsu Baznīcas iekšējai dzīvei un viņas ieiešanai pasaulplašajā kristīgo Baznīcu kopumā (1923.gada Eizenachas konference; 1925. Stokholmas konference u.c.)

2.Mazāk saprasts un novērtēts, bet dažā ziņā ne mazāk nozīmes pilns un svarīgs kļuva vēl kāds cits oikumeniskais kontakts, kas neredzami nāca līdz 16. jūlijā un iekļāvās mūsu Baznīcas garīgo vērtību krājumā. Zviedrijas Baznīca, uzturot nemainītu savu episkopālo iekārtu cauri Reformācijas laika notikumiem, bij saglabājusi t.s. “apustulisko sukcesiju” – t.i. bīskapu un garīdznieku iesvētīšanas kārtību, nepārtrauktu, kā to mēdz uzskatīt kristīgā Baznīcā – jau kopš apustuļu dienām. Nepievienojoties šeit dažiem īpatiem Romas un Austrumu Baznīcas uzskatiem, jāatzīst, ka vairākas ev. Baznīcas (Zviedrijas luteriskā, Anglijas un c. anglikāņu), uzturēdamas garīgās kārtas un īpaši bīskapu nepārtrauktās secības kārtību, ar to ir radījušas vēl īpašu ciešu oikumenisku saiti (Interkomūnija Zv. un Ang. Baznīcu starpā, svarīgs vienības elements virzienā
uz vienību ar Romu un Austrumu B-cām). Šī skaistā tradīcija un svarīga saite, diemžēl, Latvijas Baznīcā tika uz ilgu laiku pārtraukta. Pirmajam bīskapam, Dr. Kārlim Irbem aizejot no amata, viņa sinodes ievēlētajam pēctecim Dr. theol. Teodoram Grīnbergam gan piešķīra Archibīskapa
tituli, bet tas palika tikai titulis vien Baznīcas Virsvaldes prezidentam, jo iesvētīšana bīskapa amatā nenotika. (Par tādu nevar uzskatīt 12 prāvestu svētīšanas ceremoniju).

Intensīvi oikumeniski kontakti palika, bet sāpīgi bij jāizjūt 1938.g. ievadīto Interkomūnijas sarunu nesekmību ar Anglikāņu Baznīcu, kas atdūrās uz pārtraukto bīskapu iesvētīšanas kārtību.

Arī T. Grīnberga pēctecis Archibīskapa amatā - Gustavs Turss palika tikai Baznīcas Virsvaldes prezidents ar Archibīskapa tituli.

Šīs sarautās saites atjaunošana notika ar mūsu patreizējā Virsgana Dr. teol. Jāņa Matuļa stāšanos amatā. 1969. gada 14.septembrī Jāņa baznīcā notika Archibīskapa J. Matuļa iesvētīšana un ievešana amatā, ko izdarīja Zviedrijas Baznīcas Skaras diecēzes bīskaps Dr. Svens Danells. Vai bij daudz to svētku dalībnieku, kas būdami klāt šai svinīgajā dievkalpojumā, aiz visas skaistās un celsmīgās norisas saskatīja un novērtēja arī šī akta dziļāko, būtisko nozīmi?

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »