Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Gaide A. Sarunas ar profesoru Robertu Feldmani // Ceļa biedrs. – 2003. – novembris. – Nr.9 (475)

Gaide A. Sarunas ar profesoru Robertu Feldmani // Ceļa biedrs. – 2003. – novembris. – Nr.9 (475)

SARUNAS AR PROFESORU ROBERTU FELDMANI

Kad nesen saņēmu ziņu par profesora Roberta Feldmaņa aiziešanu Dieva mierā, mani pārņēma dziļas sēras, pat zaudējuma sāpes. Kaut esmu viņu satikusi tikai divas reizes mūžā, atrodu, ka viņš ir atstājis paliekošu iespaidu manā dzīvē.

Abās tikšanās reizēs, pirms trim gadiem un pirms gada, kopā pavadījām vairākas stundas. Es pati pie viņa pieteicos, jo es gribēju viņu satikt daļēji savu studiju dēļ, bet, daļēji, garīgās un cilvēciskās intereses dēļ. Viņš mani nepazina. Es arī neteicu, ka esmu mācītāja. Es viņam biju kundze no Kanādas, kas nākusi parunāties.

Roberts Feldmanis ir noteikti ietekmējis Latvijas Ev. Luterisko Baznīcu Latvijā - ar savu stingro stāju, ar savām plašajām Baznīcas vēstures zināšanām un ilggadīgo pastorālo darbu. Liels ir bijis viņa iespaids daudzu vidējās un jaunākās paaudzes mācītāju sagatavošanā, kas ir tagad un būs vēl ilgi sastopams teoloģiskajās atziņās un pastorālā darbā.

Mums runājoties, man bija iespaids, ka profesors Feldmanis ar mani spēja dalīties it brīvi un ka šīs sarunas viņam deva iespēju vēlreiz pārstaigāt svarīgākos dzīves notikumus - atskaties uz savu dzīvi. Domāju, ka tādā veidā Dievs mani spēja lietot.

Pirmā tikšanās ar veco sirmo profesoru man notika 1999. gada 6. jūlijā viņa dzīvoklī Mežaparkā. Biju ieradusies agrāk nekā bija norunāts. Man likās, ka viņam tas nebūs tik svarīgi. Viņš mani ieveda savā dzīvojamā istabā, kur man tomēr viņš bija jāgaida. Viņš atvainojās un teica, ka mani bija gaidījis vēlāk. Tad es sapratu, ka viņa laiks ir tikpat dārgs un nozīmīgs kā manējais.

Jau sākumā nācu pie atziņas, ka man ir darīšana ar noteiktu un nosvērtu cilvēku. Tikāmies vēlā pēcpusdienā, vienā no karstākajām Latvijas dienām. Ar latvisku viesmīlību viņš man piedāvāja vēsu sulu; pats viņš teica, ka ir pārmērīgi karsts, lai pats to baudītu.
Kaut es nekā nebiju atnesusi līdzi un, skatoties apkārt, vēroju samērā trūcīgu, neremontētu dzīvokli, bija skaidrs, ka šis cilvēks ir gatavs dalīties ar to mazumu, kas viņam ir.

Mans pirmais jautājums viņam bija par teoloģiskiem virzieniem teoloģijas fakultātē. Viņš pakavējās pie apstākļiem okupācijas laikā, ko varēja un nevarēja mācīt. Profesors pieredzēja trīs okupācijas laikus. Pirmā bija padomju okupācija, kas sākās 1940. gadā; tad vācu okupācija un atkal padomju okupācija līdz Latvijas atkal tapšanai 1991. gadā.

Okupācijas laikos Latvijas teologu saime tika turēta stingros grožos. Deportācijas bija pilnīgi negaidītas. Tika deportēts profesors Edgars Rumba, pēc Feldmaņa domām ļoti izcils gars — izglītots un kulturāls. Profesors Rumba aizgāja nāvē izsūtījumā kā martīrs.
Runājot par deportācijām Feldmanis atklāja, ka saraksti tika sastādīti caur to, ka labie draugi nodeva savus draugus. Pirmās deportācijas notika 1940./41. gadā. Mācītāji tika apcietināti, Baznīca ļoti cieta.

Sekoja vācu laiks. Kad vācieši atkāpās, Feldmanim pašam piedāvāja aizvešanu uz Vāciju. Tanī laikā 60% mācītāju aizbēga. Tie ir Feldmaņa vārdi: mācītāji aizbēga.                     *

Kad Feldmanis to teica, viņš smagi nopūtās. Likās, ka viņš bija dziļi iegrimis domās. Abi jutāmies, ka atstājam vietu un laiku un it kā pārceļamies uz okupācijas laikiem. Viņš tomēr lūkoja būt ļoti uzmanīgs iepretim visiem tiem mācītājiem, kas atstāja dzimteni.

Tie mācītāji, kuri palika, uzņēmās milzīgu slodzi. Draudzes bija atstātas bez garīdzniekiem. Palikušajiem bija jāpārņem tukšās vietas. Pats it kā sarunādamies ar sevi, viņš prasīja jautājumus: Vai viņiem vajadzēja atstāt dzimteni? Vai viņi domāja par mums, kas palikām? Vai viņi vispār aptvēra, kas mums, palicējiem, bija jāuzņemas un jādara?

Viņš saprata, ka tie bija norūpējušies par sevi un savām ģimenēm. Viņš atzina, ka arī bēgļu gaitām līdzi gāja lielas rūpes un neziņa. Viņiem noteikti nebija zināma nākotne un, par to domājot, viņus varētu pārņemt bailes un izmisums.

Vēroju, ka viņš arī domāja teoloģiski. Viņš runāja par taisnību un netaisnību, par patiesību un nepatiesību. Kuriem bija taisnība? Kuriem bija patiesība? Dievs vien var tiesāt. Dieva domas ir tik daudz augstākas par mūsu domām un Viņa ceļi ir neizprotami.

Vai vispār varam runāt par morālo taisnību un vai īsta taisnība bija vienā vai otrā pusē? Profesors Feldmanis atzina, ka prasa grūtus, kaut svarīgus, jautājumus. Pēc daudziem gadiem un dziļām pārdomām, viņš pats spēja pieņemt, ja ne saprast, visu, kas bija noticis. Viss tomēr Dieva rokās - taisnība, netaisnība, patiesība, nepatiesība, morālitāte, ētika. Katram reiz būs jāatbild Dievam par saviem nedarbiem.

Feldmanis ļoti atzinīgi izteicās par mācītāju un docentu Edgaru Ķiploku. Ar savām spējām viņš būtu varējis daudz darīt dzimtenes Baznīcas labā; dzīvojot svešā zemē tas viņam nebija iespējams. Kaut atzīdams Ķiploka lielo devumu latviešu Baznīcai trimdā, varēju just, ka, pēc Feldmaņa domām, Ķiploks būtu varējis kalpot vēl nozīmīgāk, ja viņš būtu palicis dzimtenē.

Bija trīs iemesli, kāpēc tautas liela daļa atstāja Latviju: ar kara laiku saistītās apcietināšanas, bēgšana trimdā un pēdējais - emigrācija.

Rīga kara laikā tika izslepkavota. Kara beigās tikai tautas ceturtā dala palika Latvijā.

Profesors Feldmanis pats tika apcietināts un deportēts uz Sibīriju 1950. gadā. Tur bija ārkārtīgi grūti apstākļi. Viņam tur bija jāstrādā meža darbi. Viņš teica, ka meži bija jāapstrādā. Šis fiziskais darbs bija tik grūts, ka viņš sabojāja savu veselību un tādēļ tika ievietots invalīdu grupā.

Uzturs izsūtījumā bija ļoti trūcīgs. Parasti zupa un sālīta zivs. Cilvēki mocījās ar pelagru, badu un slimībām. Viņš bija kopā ar izsūtītajiem politiskiem, represētiem un kriminālajiem. Nebija nekādas atšķirības.

Vēl jautāju: kā Baznīca varēja pastāvēt, kad 60% tās mācītāju bija draudzes atstājuši? Viņš atbildēja, ka baznīcu durvis bija vaļā. Vismaz tās bija simboliski vaļā. Rīgā lielās baznīcas tika turētas vaļā, bet bieži pašiem mācītājiem nebija padoma, ko darīt. Tik daudz darāmā, maz līdzekļu un pretestība liela.

Feldmanis atceras, kā dega Jāņa baznīcas tornis. Baznīcās patvērumu meklēja bēgļi, karavīri zaga, ko varēja. Rīgā bija neticams posts. Tomēr viņš, un citi amatbrāļi noturēja dievkalpojumus, pat, ja tos apmeklēja 3 - 4 vecas māmuļas.

Tika postītas baznīcas. Pie tā Feldmanis nevainoja tikai okupantus. Latvijas Baznīca ļoti cieta, bet vairāk no latviešiem nekā no krieviem. Atkārtoju, ka šie bija Feldmaņa vārdi. Baznīcu mūri tika nojaukti. Latvieši parādīja lielu rijību. Tika prasīti lieli nodokļi, ko vietējās draudzes nespēja samaksāt, kaut dievkalpojumus bija atļauts turēt. Paši latvieši slēdza baznīcas. Rīgas Doms tika nodots krieviem. Redziet, kā tika apgānītas baznīcas! To liecināja prof. Feldmanis.

Feldmanis kavējās atmiņās par laiku, kad viņš atgriezās no izsūtījuma. Pats archibīskaps G. Tūrs viņu sagaidīja ar atplēstām rokām, kad Feldmanis bija aizgājis pie viņa uz Jāņa baznīcu. Pēc Feldmaņa domām Tūrs bija archibīskaps, kas tiešām mēģināja palīdzēt amata brāļiem. Kad prasīju par archibīskapa G. Tūra apzīmējumu šai pusē „sarkanais archibīskaps", tad Feldmanis pretojās un atkārtoja, ka viņš daudz ir palīdzējis Luteriskajai baznīcai Latvijā. Tūrs Feldmani intervēja Vecās Gertrūdes, Katlakalna un Olaines draudžu darbam.

Feldmanis skaidroja, ka Tursam bija jābrauc uz miera konferencēm un jāaizstāv Padomju Savienības viedokļi. Bet tad viņš pārliecināti apgalvoja, ka nezin, ka pie Tūra rokām būtu jel viens cilvēka līķis. Viņš daudz uzņēmās uz saviem pleciem. Viņš meklēja baznīcām pērminderus, lūkoja uzsākt teoloģijas semināru. Viņam izdevās nodibināt teoloģijas kursus, kas notika trīs reizes mēnesī. Tos vadīja viņš un konsistorija.

Beidzot seminārs tika atļauts pie Baznīcas. Sešdesmitajos gados Tūrs tur strādāja kā mācībspēks; rektors bija R. Akmentiņš.

Archibīskaps G. Tūrs cīnījās par Valsts svētkiem un viņš rīkoja vizitācijas augstiem baznīcu pārstāvjiem. Vēlreiz Feldmanis apgalvoja: Nezinu nevienu gadījumu, kur Tūrs būtu negatīvi iespaidojis kāda cilvēka likteni. Viņam bija jādarbojas ārkārtīgi grūtā laikā, jo baznīcas bija atstātas, izpostītas. Viņam bija jābūt diplomātam, lai nesanaidotos ar vadošiem valsts vīriem.

Tad vecais garīdznieks atkal nopūtās un teica: mēs atdevām baznīcas. Mācītāji paši tās atdeva, tās atstādami. Viņi lika savu cerību tikai uz tālam brīvām zemēm. Tiem acis vērsās uz Ameriku, Zviedriju. Un mēs nekā nedzirdējām no viņiem.


Mācītāja Anita Gaide

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »