Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Skrodelis O. Baznīcas kalendāru hroniku apkopojums

Baznīcas kalendāru hronikas - apkopojis māc.O.Skrodelis

Latvijas ev.lut. Baznīcas 1984.gada hronika

27.jūnijā

Virsmācītājam prof. R. Feldmanim un Konsistorijas sekretāram-arhivāram P. Cielavām bija uzticēts pārstāvēt Latvijas ev. lut. Baznīcas arhibīskapu, Latvijas Miera aizstāvēšanas komitejas locekli Dr. J. Matuli sarunā ar Austrijas dažādu mieru mīlošu aprindu pārstāvjiem, starp kuriem bija arī organizācijas „Kristieši par mieru” pārstāvis — luterāņu mācītājs Mihaels Halupka.

30.jūnijā

Katlakalna baznīcā notika draudzes svētku dievkalpojums un mācītāja palīga Jāņa Dorbes (kas apkalpo Popes, Rindas, Ugāles un Zlēku draudzes) iesvētīšana pilnā mācītāja pakāpē. Dievkalpojumu vadīja un ordināciju izdarīja Konsistorijas prezidija padomnieks mācītājs Ē. Mesters, asistējot Teoloģijas semināra rektoram Dr. R. Akmentiņam un draudzes mācītājam profesoram R. Feldmanim. Sprediķi sacīja mācītājs J. Dorbe par Lūkas ev. 11,1-13. (Latvijas ev.lut. Baznīcas 1984.gada hronika // Latvijas ev. lut. Baznīcas kalendārs 1985. gadam – 156.lpp.)

1985. gads

1985.gadā Baznīcas vēstures katedras vadītājs profesors R. Feldmanis lasīja Latvijas Baznīcas vēstures kursu, izmantojot plašus un bagātus mūsu kultūras vēstures avotus. (Dr. Roberts Akmentiņš. Teoloģijas semināra darbība 1985. mācību gadā // Latvijas ev. lut. Baznīcas kalendārs 1986. gadam – 128.lpp.)

1985.gada 22. septembrī

Rīta stundā Rīgā ieradās Lietuvas ev. lut. Baznīcas bīskaps Jonas Kalvanas, lai vadītu ordinācijas dievkalpojumu Katlakalna baznīcā. Stacijā augsto viesi sagaidīja Latvijas ev. lut. Baznīcas Konsistorijas un garīdzniecības pārstāvji.

Ordinācijas dievkalpojumā bīskapam asistēja virsmācītāji Roberts Feldmanis un Vilis Augstkalns. Pilntiesīga mācītāja pakāpē ar roku uzlikšanu un ar amata krustu tika ordinēti mācītāja palīgi Jānis Dauka, Viesturs Pirro, Romāns Skuja, Sigurds Sproģis un stud. theol. Uldis Saveļjevs.

Svēto Rakstu lasījumus no pults lasīja stud. theol. Ēriks Jēkabsons, sprediķoja mācītājs Viesturs Pirro par Ef.3,14—21. Lūgšanu sacīja draudzes mācītājs R. Feldmanis, kuram šī bija divkārša svētku diena — pirms 50 gadiem, 1935. gada 22. septembrī viņu ordinēja Alūksnes baznīcā. Mācītājs pateicās Dievam par žēlastībā dāvātajiem gadiem un aizlūdza par jaunordinētajiem mācītājiem.

Svēto Vakarēdienu bīskaps pasniedza jaunajiem mācītājiem, teoloģijas studentiem un draudzei. Dievkalpojumā draudze pieminēja savu mirušo Virsganu, arhibīskapu Dr. Jāni Matuli, un dievkalpojumā piedalījās viņa dzīvesbiedre.

Ordinācijas dievkalpojumu noslēdza mūsu ticības himna „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”.

Pēc dievkalpojuma jaunordinētos mācītājus ar ziediem sveica draudžu pārstāvji.

Pēc tam bīskaps un mācītāji devās uz Mežaparka Gustava Ādolfa baznīcu, kur bīskapa vadībā notika dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Bikts runu sacīja mācītājs Sigurds Sproģis par Lk.7,11—17. Sprediķoja mācītājs Uldis Saveļjevs par Mt.22,42. Pēc dievkalpojuma draudze par garīgo stiprinājumu pateicās bīskapam un mācītājiem.

Tanī pašā vakarā Lietuvas ev. lut. Baznīcas bīskaps Jonas Kalvanas devās mājup. (Latvijas ev.lut. Baznīcas 1985.gada hronika // Latvijas ev. lut. Baznīcas kalendārs 1986. gadam – 175. - 176.lpp.)

NOTIKUMI BAZNĪCAS GADA LAIKĀ

1989. gads

12. aprīlis

1989.gada 12.aprīlī 14. Baznīcas Sinodē ar 52 balsīm R. Feldmanis tika ievēlēts par Konsistorijas Prezidija padomnieku. (Alfons Vecmanis. Pārmaiņas Baznīcas dzīvē // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kalendārs 1990. gadam – 89.lpp.)

13. oktobris

13. un 14. oktobrī Tallinā notika zinātniska konference un svētku dievkalpojums, veltīts 250. gadadienai, kopš Bībele pārtulkota igauniski. 13. oktobrī konferenci atklāja un vadīja Igaunijas luteriskās Baznīcas arhibīskaps Kuno Pajula. Tajā piedalījās Helsinku bīskaps emer. Nikolainens, Vācijas evaņģēliskās Baznīcas pārstāvji un Igaunijas kristīgo konfesiju delegācijas. Mūsu Baznīca bija deleģējusi virsmācītāju Robertu Feldmani, mācītāju Viesturu Pirro un Teoloģijas semināra studentus Māri Lukaševicu un Agri Sutru. Konferencē referēja virsmācītājs Roberts Feldmanis, atzīmējot, ka mūsu, latviešu, Bībele šogad svin savas iespiešanas 300 gadus, un mēs sveicinām savu māsu — Igauņu Bībeli. (Notikumi Baznīcas gada laikā // Latvijas ev. lut. Baznīcas kalendārs 1991. gadam – 165.lpp.)

Pārskats par mūsu garīdznieku viesošanos ārzemēs un viesiem Latvijas ev. Lut. Baznīcā

1989. gads

Prof. virsmāc. Roberts Feldmanis no 13. līdz 14. oktobrim piedalījās Igaunijas arhibīskapa rīkotajās sanāksmēs Bībeles tulkojuma igauņu valodā 250 gadu atcerei. (Pārskats par mūsu garīdznieku viesošanos ārzemēs un viesiem Latvijas ev. Lut. Baznīcā 1989. gads // Latvijas ev. lut. Baznīcas kalendārs 1991. gadam – 174.lpp.)

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika

1995. gads

31. oktobris

Taureģē (Lietuvā) Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags konsekrē Lietuvas Baznīcas bīskapu Jonu Kalvanu. Konsekrācijas dievkalpojumā piedalās arī LELB pārstāvji —arhibīskaps emeritus Ēriks Mesters, virsmācītājs Roberts Feldmanis un prāvests Jānis Ginters. Latvijas Baznīca dāvina Lietuvas bīskapam mēteli un mitru, kas darināti Latvijā. (Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika 1995.gads // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 1997. gadam – 219.lpp.)

1995. gada LELB draudžu dzīve (pēc LELB iecirkņu prāvestu ziņojumiem)

* Katlakalna baznīca svinēja savu 200. gadskārtu. Tas gans profesors Roberts Feldmanis atskatījās uz 85 dzīves un 60 kalpošanas gadiem. (1995. gada LELB draudžu dzīve (pēc LELB iecirkņu prāvestu ziņojumiem) // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 1997. gadam – 242.lpp.)


Elmārs Barkāns. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika

1996. gads

6. septembris

Doles-Ķekavas mācītājs Ilārs Plūme un draudzes padome visiem LELB garīdzniekiem un draudzēm izsūtīja paziņojumu, kurā deklarēja altāra sadraudzības pārtraukšanu ar pārējām LELB draudzēm, uzskatot, ka LELB tiek nepareizi pasludināts Evaņģēlijs. Vēlāk šim paziņojumam pievienojās arī Ilāra Plūmes draudze Bulduros. Rezultātā I. Plūme tika svītrots no LELB mācītāju saraksta, bet viņa apkalpotajās draudzēs nozīmēti citi mācītāji un draudžu pārvaldnieki. Vairums Doles-Ķekavas un Bulduru draudžu locekļu norobežojās no Ilāra Plūmes un draudžu atsevišķo amatpersonu deklarētās nostājas, tādējādi separātisms neguva iecerēto atsaucību. 27. oktobrī arhibīskaps Jānis Vanags laikrakstā „Svētdienas Rīts” publicētajā intervijā „Par Ilāra Plūmes atšķelšanos no vienotas Baznīcas” deva plašu skaidrojumu. 30. oktobrī Ilārs Plūme ar vietējās policijas palīdzību no dievnama centās izraidīt arhibīskapu Jāni Vanagu, LELB Konsistorijas prezidija padomnieku mācītāju Juri Rubeni un LELB Konsistorijas padomnieku mācītāju Robertu Feldmani. Tomēr no dievnama bija jāaiziet pašam Ilāram Plūmēm, bet draudze arhibīskapa vadībā svinēja dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu.

(E. Barkāns. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika 1996.gads // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 1998. gadam – 236.lpp.)

1997.gads

11. — 14. augusts

Sv. Meinarda dienas, 47 cilvēki no mūsu Baznīcas draudzēm piedalījās nometnē (lūgšanās, garīgajās pārdomās, izglītojošās lekcijās) iepretī Ikšķiles baznīcas drupām. Tika svinēts dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, kam sekoja nometnes dalībnieku svētceļojums uz Rīgas Domu, kur kapitula zālē tika nolasīti akadēmiskie referāti (prof. R. Feldmanis, Dr. L. Grudulis, teol. maģ. U. Nemmiks (Igaunija), arhibīskaps emeritus Ē. Mesters, arhibīskaps J. Vanags). Īpaša uzmanība tika veltīta bīskapam Kārlim Irbem — šogad viņam aprit 75 ordinācijas gadi. Svinības turpinājās ar procesiju pa Vecrīgu no Sv. Pētera baznīcas uz Domu. Tajā piedalījās vairāki simti draudžu locekļu, draudžu kopkoris, liturģiskais koris (schola), bazūņkoris, viesi no Igaunijas un Lietuvas luteriskajām Baznīcām, LELB evaņģēlisti, mācītāji un arhibīskaps. Dziedot «Atdariet man augstos vārtus», procesija ievadīja svētku dievkalpojumu Rīgas Domā.

14. augusts noslēdzās ar pieņemšanu LELB Konsistorijas zālē, kurā pulcējās svētku dalībnieki.

Akadēmiskās daļas sākumā viesis no ASV Misūri Sinodes — Konkordijas semināra prezidents Dr. O. Ventifs pasniedza arhibīskapam J. Vanagam teoloģijas goda doktora grāda insignijas.

(E. Barkāns. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika 1997.gads // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 1998. gadam – 249.-250.lpp.)

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika

1998.gads

5. aprīlis


Profesors Roberts Feldmanis atstāj draudzes mācītāja amatu Rīgas Mežaparka Gustava Ādolfa draudzē.

(Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika 1998.gads // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 1999. gadam – 192.lpp.)

* Katlakalna draudze ir saimnieks unikālam dabas piemineklim: Salaspils Botāniskā dārza Dendroloģiskās laboratorijas darbinieki ar Ķekavas pašvaldības atbalstu veikuši aizsargājamās dabas teritorijas «Katlakalna priedes» kartēšanu un inventarizēšanu un atzinuši virsmācītāja profesora Roberta Feldmana vadībā izveidoto dendroloģisko kolekciju augu sastāva ziņā par vienu no vērtīgākajām Latvijā, un ierosinājuši šiem stādījumiem piešķirt «Garlība Merkeļa dendrārija» nosaukumu. Vasarā veikts pirmais posms dendrārija sakopšanā — izzāģētas gadsimta sākumā stādītās liepas, kas pārāk cieši apskāva baznīcu.

(LELB draudžu dzīve 1997.gadā (pēc draudžu pārskatu ziņojumiem) // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 1999. gadam – 210.lpp.)

Novembris

* Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam, mācītājam profesoram Robertam Feldmanim, prāvestiem Mārim Ludvikam un Modrim Platēm.

Profesors Roberts Feldmanis, tāpat kā katoļu arhibīskaps Jānis Pujats, atsakās no mūsu valsts augstākā laicīgā apbalvojuma.

(Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika 1998.gads // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 2000. gadam – 238.lpp.)

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika

2000.gada jūlijs – 2001.gada jūnijs

2000.gada augusts

Virsmācītājs Roberts Feldmanis svinēja savu 90 gadu jubileju.

(Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas hronika 2000.gada jūlijs – 2001.gada jūnijs // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 2002. gadam – 238.lpp.)

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »